РЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ ПО ЧЛ. 35 ОТ ЗПКОНПИ, ПОДАДЕНИ ОТ СЛУЖИТЕЛИТЕ, ЧИЕТО ИМЕ ЗАПОЧВА С БУКВА Ж
 
Имена Длъжност чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ чл.35, ал.1, т.3 от ЗПКОНПИ чл.35, ал.1, т.4 от ЗПКОНПИ
Жанета Атанасова Джоджова Старши експерт ДА 2019    
Жанета Тодорова Предова Старши инспектор ДА 2019    
Жанин Костадинова Траянова-Ценова Директор   2018; 2019    
Жасмина Сотирова Михова Старши инспектор   2018    
Желязко Георгиев Пишманов Старши експерт   2018    
Женя Димитрова Петрова Старши експерт   2018    
Жечка Георгиева Берова-Михалева Директор   2018    
Живка Димитрова Дакова-Пападопулу Главен юрисконсулт   2018