РЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ ПО ЧЛ. 35 ОТ ЗПКОНПИ, ПОДАДЕНИ ОТ СЛУЖИТЕЛИТЕ, ЧИЕТО ИМЕ ЗАПОЧВА С БУКВА З
 
Имена Длъжност чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ за: чл.35, ал.1, т.3 от ЗПКОНПИ чл.35, ал.1, т.4 от ЗПКОНПИ
2018 2019 2020
Захарина Горанова Скутунова Главен експерт   2018        
Захарина Тодорова Лозанова Старши счетоводител ДА   2019      
Захаринка Борисова Митева Главен експерт   2018   2020    
Звездица Благоева Арсова Старши счетоводител   2018        
Звездица Димитрова Владимирова Главен специалист ДА     2020    
Здравко Алеков Иванов Старши експерт ДА 2018        
Здравко Василев Кожухаров Главен юрисконсулт ДА     2020    
Здравко Любенов Велинов Началник на отдел   2018        
Здравко Петров Мегданов Старши специалист   2018        
Злателина Милкова Енева Директор   2018   2020    
Златко Тодоров Терзиев Началник на отдел   2018        
Зоя Истилиянова Облашка Старши счетоводител   2018        
Зоя Маринова Маркова Директор   2018        
Зоя Петрова Атанасова Главен експерт   2018        
Зоя Тошкова Иванова Младши експерт   2018