РЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ ПО ЧЛ. 35 ОТ ЗПКОНПИ, ПОДАДЕНИ ОТ СЛУЖИТЕЛИТЕ, ЧИЕТО ИМЕ ЗАПОЧВА С БУКВА З
 
Имена Длъжност чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ чл.35, ал.1, т.3 от ЗПКОНПИ чл.35, ал.1, т.4 от ЗПКОНПИ
Захарина Горанова Скутунова Главен експерт   2018    
Захарина Тодорова Лозанова Старши счетоводител ДА 2019    
Захаринка Борисова Митева Главен експерт   2018    
Звездица Благоева Арсова Старши счетоводител   2018    
Здравко Алеков Иванов Старши експерт ДА 2018    
Здравко Василев Кожухаров Главен юрисконсулт ДА 2020    
Здравко Любенов Велинов Началник на отдел   2018    
Здравко Петров Мегданов Старши специалист   2018    
Злателина Милкова Енева Директор   2018    
Златко Тодоров Терзиев Началник на отдел   2018    
Зоя Димитрова Конакчийска Директор ДА 2019    
Зоя Истилиянова Облашка Старши счетоводител   2018    
Зоя Маринова Маркова Директор   2018    
Зоя Петрова Атанасова Главен експерт   2018    
Зоя Тошкова Иванова Младши експерт   2018