РЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ ПО ЧЛ. 35 ОТ ЗПКОНПИ, ПОДАДЕНИ ОТ СЛУЖИТЕЛИТЕ, ЧИЕТО ИМЕ ЗАПОЧВА С БУКВА Ю
 
Имена Длъжност чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ чл.35, ал.1, т.3 от ЗПКОНПИ чл.35, ал.1, т.4 от ЗПКОНПИ
Юлиан Младенов Веселинов Старши специалист ДА 2019    
Юлиан Сандев Андреев Главен експерт   2018    
Юлиана Велинова Димитрова-Стойнева Старши експерт   2018; 2019    
Юлия Андреева Танева Директор   2018    
Юлия Валентинова Ценкова Началник на отдел   2018    
Юлия Димитрова Пашалийска Главен специалист   2018    
Юлия Здравкова Ангелова Управител ДА 2019    
Юлия Иванова Георгиева Директор   2018    
Юлия Илиева Борисова Счетоводител   2018; 2019    
Юлия Илиева Цинзова Директор   2018; 2019    
Юлия Крумова Пашова Главен експерт   2018    
Юлия Симеонова Георгиева Главен специалист   2018    
Юри Стоядинов Стойов Главен специалист   2018