РЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ ПО ЧЛ. 35 ОТ ЗПКОНПИ, ПОДАДЕНИ ОТ СЛУЖИТЕЛИТЕ, ЧИЕТО ИМЕ ЗАПОЧВА С БУКВА Ю
 
Имена Длъжност чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ за: чл.35, ал.1, т.3 от ЗПКОНПИ чл.35, ал.1, т.4 от ЗПКОНПИ
2018 2019 2020 2021
Юлиан Младенов Веселинов Главен специалист ДА   2019 2020 2021    
Юлиан Сандев Андреев Главен експерт   2018   2020 2021    
Юлиана Велинова Димитрова-Стойнева Старши експерт   2018 2019 2020 2021    
Юлия Андреева Танева Директор   2018   2020      
Юлия Валентинова Ценкова Началник на отдел   2018   2020      
Юлия Димитрова Пашалийска Главен специалист   2018          
Юлия Здравкова Ангелова Управител ДА   2019        
Юлия Иванова Георгиева Директор   2018          
Юлия Илиева Борисова Счетоводител   2018 2019 2020 2021    
Юлия Илиева Цинзова Директор   2018 2019 2020 2021    
Юлия Крумова Пашова Главен експерт   2018          
Юлия Николаева Георгиева Директор ДА       2021    
Юлия Симеонова Георгиева Главен специалист   2018   2020      
Юри Стоядинов Стойов Главен специалист   2018   2020