РЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ ПО ЧЛ. 35 ОТ ЗПКОНПИ, ПОДАДЕНИ ОТ СЛУЖИТЕЛИТЕ, ЧИЕТО ИМЕ ЗАПОЧВА С БУКВА Я
 
Имена Длъжност чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ чл.35, ал.1, т.3 от ЗПКОНПИ чл.35, ал.1, т.4 от ЗПКОНПИ
Яна Гергинова Янева Инспектор   2019    
Яна Христова Селиктар Главен експерт   2018    
Яна Цветанова Радева Главен експерт   2019    
Янита Гочева Пенева Юрисконсулт ДА 2018; 2019    
Янка Атанасова Васева Специалист   2018    
Янка Великова Никодимова Началник на отдел   2018    
Янка Петкова Легоманова Главен експерт   2020    
Янка Тодорова Илкова Старши инспектор   2018; 2019