РЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ ПО ЧЛ. 35 ОТ ЗПКОНПИ, ПОДАДЕНИ ОТ СЛУЖИТЕЛИТЕ, ЧИЕТО ИМЕ ЗАПОЧВА С БУКВА Я
 
Имена Длъжност чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ за: чл.35, ал.1, т.3 от ЗПКОНПИ чл.35, ал.1, т.4 от ЗПКОНПИ
2018 2019 2020 2021
Яна Гергинова Янева Старши инспектор     2019   2021    
Яна Петрова Паскалева Директор ДА       2021    
Яна Христова Селиктар Главен експерт   2018   2020      
Янита Гочева Пенева Юрисконсулт ДА 2018 2019        
Янка Ангелова Чавдарова Директор ДА            
Янка Атанасова Васева Специалист   2018   2020      
Янка Великова Никодимова Началник на отдел   2018          
Янка Тодорова Илкова Старши инспектор   2018 2019 2020 2021    
Янко Тодоров Янчев Главен специалист ДА