РЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ ПО ЧЛ. 35 ОТ ЗПКОНПИ, ПОДАДЕНИ ОТ СЛУЖИТЕЛИТЕ, ЧИЕТО ИМЕ ЗАПОЧВА С БУКВА Й
 
Имена Длъжност чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ за: чл.35, ал.1, т.3 от ЗПКОНПИ чл.35, ал.1, т.4 от ЗПКОНПИ
2018 2019 2020
Йоана Любомирова Алексиева Старши счетоводител   2018 2019      
Йоанна Ангелова Кондева Старши експерт ДА     2020    
Йоанна Емилова Цанкова Младши експерт   2018        
Йолита Михайлова Тодорова Главен юрисконсулт   2018        
Йордан Костадинов Попалексов Старши експерт ДА 2018        
Йордан Лилов Козовски Старши експерт   2018        
Йорданка Василева Радкова Главен специалист   2018        
Йорданка Веселинова Павлова Главен експерт   2018        
Йорданка Костадинова Костадинова Старши експерт ДА   2019      
Йорданка Милчева Манова Директор   2018        
Йорданка Найденова Славкова Директор ДА     2020    
Йорданка Николова Георгиева Младши експерт   2018        
Йорданка Тодорова Темелкова Директор   2018        
Йорданка Христова Станкова Началник на отдел   2018        
Йорданка Цанова Гечева Главен експерт   2018 2019