РЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ ПО ЧЛ. 35 ОТ ЗПКОНПИ, ПОДАДЕНИ ОТ СЛУЖИТЕЛИТЕ, ЧИЕТО ИМЕ ЗАПОЧВА С БУКВА Й
 
Имена Длъжност чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ за: чл.35, ал.1, т.3 от ЗПКОНПИ чл.35, ал.1, т.4 от ЗПКОНПИ
2018 2019 2020 2021
Йоан Юлианова Айдаров Младши експерт ДА            
Йоана Любомирова Алексиева Старши счетоводител   2018 2019        
Йоана Христофорова Сидерова Инспектор ДА     2020      
Йоанна Ангелова Кондева Старши експерт ДА     2020      
Йоанна Емилова Цанкова Младши експерт   2018     2021    
Йова Петкова Граматикова Главен експерт       2020      
Йолита Михайлова Тодорова Главен юрисконсулт   2018   2020 2021    
Йордан Костадинов Попалексов Старши експерт ДА 2018          
Йорданка Василева Радкова Главен инспектор ДА 2018   2020 2021    
Йорданка Веселинова Павлова Главен експерт   2018          
Йорданка Георгиева Павлова Старши инспектор ДА       2021    
Йорданка Костадинова Костадинова Старши експерт ДА   2019 2020 2021    
Йорданка Милчева Манова Директор   2018          
Йорданка Найденова Славкова Директор ДА     2020 2021    
Йорданка Николова Георгиева Младши експерт   2018   2020 2021    
Йорданка Тодорова Темелкова-Хайдутова Директор ДА 2018   2020      
Йорданка Христова Станкова Началник на отдел   2018          
Йорданка Цанова Гечева Главен експерт   2018 2019