РЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ ПО ЧЛ. 35 ОТ ЗПКОНПИ, ПОДАДЕНИ ОТ СЛУЖИТЕЛИТЕ, ЧИЕТО ИМЕ ЗАПОЧВА С БУКВА В
 
Имена Длъжност чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ за: чл.35, ал.1, т.3 от ЗПКОНПИ чл.35, ал.1, т.4 от ЗПКОНПИ
2018 2019 2020 2021
Валентин Сергиев Васев Старши счетоводител   2018   2020      
Валентина Генадиева Ликова Старши експерт   2018          
Валентина Георгиева Стоянова Главен специалист   2018 2019 2020      
Валентина Кирилова Димитрова Старши инспектор   2018          
Валентина Любомирова Панталеева Младши експерт       2020 2021    
Валентина Иванова Георгиева Главен юрисконсулт       2020      
Валентина Николаева Червенкова Старши експерт ДА     2020      
Валентина Петрова Колева Директор   2018   2020 2021    
Валентина Петрова Манолова Финансов контрольор ДА     2020      
Валентина Петрова Рунева Директор   2018   2020      
Валери Стойков Стоянов Кметски наместник на с. Плана   2018   2020      
Валерия Борисова Борисова Главен специалист   2018          
Валерия Валериева Георгиева Старши инспектор   2018   2020      
Валерия Дойчинова Чукарска-Манова Младши експерт   2018          
Валерия Павлова Радкова Старши инспектор   2018   2020      
Валя Миладинова Мудева Старши експерт ДА (2020)
ДА (2021-1)
ДА (2021-2)
    2020 2021    
Вангелия Благоева Пешева Директор ДА     2020      
Ванина Кристиян Неделина Специалист   2018          
Ваня Александрова Димитрова Главен експерт   2018          
Ваня Господинова Зоровска Главен експерт   2018          
Ваня Иванова Първанова Старши експерт ДА 2018   2020      
Ваня Костадинова Максимова Главен експерт ДА     2020      
Ваня Маркова Маркова Старши експерт ДА            
Ваня Недялкова Гръблева Главен експерт   2018   2020 2021    
Ваня Николова Николова Главен експерт   2018          
Ваня Петкова Павлова Главен юрисконсулт   2018          
Ваня Симеонова Методиева Счетоводител ДА   2019 2020      
Ваня Тодорова Тодорова Директор   2018          
Васил Иванов Начевски Главен инженер   2018   2020 2021    
Васил Насков Величков Старши специалист ДА     2020 2021    
Васил Христов Видинов Главен експерт   2018   2020      
Васил Янев Симеонов Служител по сиг. на информацията   2018       ДА  
Василена Георгиева Лозанова Главен експерт ДА     2020 2021    
Василена Евгениева Петрова Главен експерт ДА 2018     2021 (1)
2021 (2)
   
Василка Атанасова Колчакова Главен експерт   2018   2020      
Васко Ангелов Григоров Главен специалист   2018   2020 2021    
Васко Иванов Костадинов Главен експерт   2018 2019   2021    
Васко Кирилов Червеняков Старши юрисконсулт   2018   2020      
Вела Сергиева Горова Директор   2018          
Велизара Костадинова Стоименова Директор   2018          
Велика Добринова Ангелова Старши счетоводител   2018   2020 2021    
Велислав Тодоров Владимиров Главен експерт   2018          
Велислава Георгиева Момчилова Главен специалист ДА   2019        
Велислава Павлова Димова Старши експерт   2018   2020      
Величка Георгиева Санкева-Пъшева Началник на отдел   2018          
Величка Петрова Попова Директор   2018     2021    
Велко Иванов Велков Старши експерт ДА       2021    
Венелин Денчев Шъков Главен експерт   2018          
Венелина Валериева Шпицер Директор   2018          
Венера Руменова Милова Секретар на СО ДА 2018   2020     ДА
Венета Върбанова Ханджийска-Янкулова Директор   2018   2020      
Венета Костадинова Ковачка Директор   2018   2020 2021    
Венета Маринова Величкова Старши счетоводител   2018   2020      
Венета Минчева Георгиева Главен юрисконсулт ДА     2020      
Венета Тошкова Павлова Старши счетоводител   2018   2020      
Венетка Николаева Стайчева Главен експерт   2018   2020      
Венцислав Борисов Гергов Главен специалист   2018   2020 2021    
Венцислав Евтимов Любенов Главен специалист   2018   2020 2021    
Венцислав Кирилов Тодоров Директор ДА     2020      
Венцислав Николов Иванов Главен специалист   2018          
Венцислава Петрова Колева Старши експерт   2018   2020 2021    
Вера Боянова Алексиева-Методиева Старши експерт ДА     2020 2021    
Вера Евгениева Ботева Главен специалист ДА   2019        
Вера Николаева Митева Главен специалист   2018   2020      
Вергиния Георгиева Найденова Началник на отдел   2018   2020      
Верка Георгиева Кирчева Директор   2018          
Вероника Андреева Чамова Младши експерт   2018   2020      
Вероника Василева Йоткова Старши счетоводител ДА   2019 2020      
Вероника Николаева Николова Главен специалист ДА   2019 2020      
Весела Веселинова Радева Старши експерт   2018     2021    
Весела Георгиева Герданова Началник на отдел ДА 2018 2019 2020      
Весела Георгиева Иванова Директор ДА       2021    
Весела Димитрова Филипова Главен специалист   2018   2020      
Весела Любенова Занева Счетоводител   2018   2020      
Весела Петрова Вачева Вътрешен одитор   2018 2019        
Весела Русланова Станкова Инспектор ДА 2018          
Веселин Детелинов Димов Директор ДА            
Веселин Константинов Мустаков Главен специалист   2018   2020 2021    
Веселина Антонова Мутафчийска Главен юрисконсулт ДА   2019        
Веселина Любенова Пенкова Старши специалист   2018   2020      
Веселина Момчилова Георгиева Директор   2018   2020      
Веселина Христова Христова Старши експерт   2018   2020      
Веселка Валентинова Петкова Старши експерт ДА     2020 2021    
Веселка Георгиева Баева Старши експерт ДА     2020      
Веселка Свиленова Антонова Главен експерт   2018     2021    
Виктор Огнянов Първанов Главен експерт ДА 2018   2020      
Виктория Борисова Мончева Инспектор ДА 2018 2019 2020      
Виктория Валериева Попова Старши експерт ДА     2020      
Виктория Георгиева Спасова Младши експерт ДА 2018          
Виктория Кирилова Янчева Старши инспектор   2018   2020      
Виктория Любенова Огнянова Главен експерт   2018     2021    
Виктория Пламенова Ниновска Специалист   2018   2020      
Виолета Веселинова Христова Главен експерт ДА 2018          
Виолета Драганова Ненкова Главен специалист   2018          
Виолета Йорданова Първанова Старши счетоводител   2018   2020 2021    
Виолета Кирилова Димова Главен специалист   2018          
Виолета Николова Караденчева Директор   2018   2020      
Виолета Тодорова Виденова Главен инспектор ДА     2020      
Виолета Петрова Миленова Старши инспектор ДА       2021    
Виолета Рангелова Рангелова Главен експерт   2018   2020 2021    
Виолета Химлерова Ботинова Главен специалист   2018   2020      
Виолета Цветанова Гълъбова Директор   2018     2021    
Виолета Юриева Захариева Юрисконсулт   2018          
Виолина Йорданова Тодорова Главен експерт   2018 2019 2020      
Вирджиния Стоилова Илиева Старши специалист   2018   2020      
Виталия Христова Коцева Директор   2018   2020      
Витан Илиев Витанов Главен специалист ДА   2019 2020 2021    
Владимир Веселинов Коцев Специалист ДА       2021    
Владислав Митков Палев Главен инспектор   2018   2020      
Вяра Атанасова Богатева Директор ДА     2020      
Вяра Живкова Пeтрова Директор   2018