РЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ ПО ЧЛ. 35 ОТ ЗПКОНПИ, ПОДАДЕНИ ОТ СЛУЖИТЕЛИТЕ, ЧИЕТО ИМЕ ЗАПОЧВА С БУКВА В
 
Имена Длъжност чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ чл.35, ал.1, т.3 от ЗПКОНПИ чл.35, ал.1, т.4 от ЗПКОНПИ
Валентин Апостолов Апостолов Главен експерт   2018 ДА  
Валентин Сергиев Васев Старши счетоводител   2018    
Валентина Генадиева Ликова Старши експерт   2018    
Валентина Георгиева Стоянова Главен специалист   2018; 2019    
Валентина Кирилова Димитрова Старши инспектор   2018    
Валентина Петрова Колева Директор   2018    
Валентина Петрова Рунева Директор   2018    
Валери Асенов Велинов Главен експерт   2018    
Валери Енчев Цаков Главен експерт   2018    
Валери Стойков Стоянов Кметски наместник на с. Плана   2018    
Валерия Борисова Борисова Главен специалист   2018    
Валерия Валериева Георгиева Старши инспектор   2018    
Валерия Дойчинова Чукарска-Манова Младши експерт   2018    
Валерия Павлова Радкова Старши инспектор   2018    
Валерия Стойова Додова Старши експерт   2018    
Ванина Кристиян Неделина Специалист   2018    
Ваня Александрова Димитрова Главен експерт   2018    
Ваня Господинова Зоровска Главен експерт   2018    
Ваня Иванова Мутафчиева Старши експерт ДА 2018    
Ваня Илиева Георгиева Директор   2018    
Ваня Костадинова Максимова Главен експерт ДА      
Ваня Недялкова Гръблева Главен експерт   2018    
Ваня Николова Николова Главен експерт   2018    
Ваня Петкова Павлова Главен юрисконсулт   2018    
Ваня Симеонова Методиева Счетоводител ДА 2019    
Ваня Тодорова Тодорова Директор   2018    
Васил Иванов Начевски Главен инженер   2018    
Васил Методиев Захариев Старши експерт   2018    
Васил Христов Видинов Директор   2018    
Васил Янев Симеонов Служител по сиг. на информацията   2018 ДА  
Василена Евгениева Петрова Старши експерт   2018    
Василка Атанасова Колчакова Главен експерт   2018; 2020    
Васка Йорданова Амзина Директор   2018    
Васко Ангелов Григоров Главен специалист   2018    
Васко Иванов Костадинов Главен експерт   2018; 2019    
Васко Кирилов Червеняков Старши юрисконсулт   2018    
Вела Сергиева Горова Директор   2018    
Велизара Костадинова Стоименова Директор   2018    
Велика Добринова Ангелова Специалист   2018    
Велислав Тодоров Владимиров Главен експерт   2018    
Велислава Георгиева Момчилова Главен специалист ДА 2019    
Велислава Павлова Димова Старши експерт   2018    
Величка Георгиева Санкева-Пъшева Началник на отдел   2018    
Величка Петрова Попова Директор   2018    
Величка Стойкова Ненчева Главен специалист   2018    
Венелин Денчев Шъков Главен експерт   2018    
Венелина Валериева Шпицер Директор   2018    
Венера Руменова Милова Директор   2018; 2020   ДА
Венета Върбанова Ханджийска-Янкулова Директор   2018    
Венета Костадинова Ковачка Директор   2018    
Венета Маринова Величкова Старши счетоводител   2018    
Венета Тошкова Павлова Старши счетоводител   2018    
Венетка Николаева Стайчева Главен експерт   2018    
Венцислав Борисов Гергов Главен специалист   2018    
Венцислав Евтимов Любенов Главен специалист   2018    
Венцислав Николов Иванов Главен специалист   2018    
Венцислава Петрова Колева Старши експерт   2018    
Вера Евгениева Ботева Главен специалист ДА 2019    
Вера Николаева Митева Главен специалист   2018    
Вергиния Георгиева Найденова Началник на отдел   2018    
Вергиния Любенова Никифорова Старши специалист ДА 2018    
Верка Георгиева Кирчева Директор   2018    
Вероника Андреева Чамова Младши експерт   2018    
Вероника Василева Йоткова Старши счетоводител ДА 2019    
Вероника Николаева Николова Главен специалист ДА 2019    
Весела Асенова Стефанова Директор   2018    
Весела Веселинова Радева Старши експерт   2018    
Весела Георгиева Герданова Началник на отдел ДА 2018, 2019    
Весела Димитрова Филипова Главен специалист   2018    
Весела Любенова Занева Счетоводител   2018    
Весела Петрова Вачева Вътрешен одитор   2018; 2019    
Весела Русланова Станкова Инспектор ДА 2018    
Веселин Константинов Мустаков Главен специалист   2018    
Веселин Методиев Христов Главен експерт   2018    
Веселин Руменов Асенов Директор   2018    
Веселина Антонова Мутафчийска Главен юрисконсулт ДА 2019    
Веселина Любенова Пенкова Старши специалист   2018    
Веселина Момчилова Георгиева Директор   2018    
Веселина Христова Христова Старши експерт   2018    
Веселка Валентинова Петкова Старши експерт ДА 2020    
Веселка Свиленова Антонова Главен експерт   2018    
Веска Костадинова Барболова Главен специалист   2018    
Веска Петрова Георгиева Директор   2018    
Вивияна Стоянова Иванова Главен експерт ДА 2018; 2019    
Виктор Огнянов Първанов Главен експерт ДА 2018    
Виктория Борисова Мончева Инспектор ДА 2018; 2019    
Виктория Георгиева Спасова Младши експерт ДА 2018    
Виктория Кирилова Янчева Старши инспектор   2018    
Виктория Любенова Огнянова Главен експерт   2018    
Виктория Пламенова Ниновска Специалист   2018    
Виолета Веселинова Христова Главен експерт ДА 2018    
Виолета Драганова Ненкова Главен специалист   2018    
Виолета Йорданова Първанова Старши счетоводител   2018    
Виолета Кирилова Димова Главен специалист   2018    
Виолета Николова Караденчева Директор   2018    
Виолета Николова Коцева Директор   2018; 2019; 2020   ДА
Виолета Рангелова Рангелова Главен експерт   2018    
Виолета Химлерова Ботинова Главен специалист   2018    
Виолета Цветанова Гълъбова Директор   2018    
Виолета Ценова Дряновска Директор   2018    
Виолета Юриева Захариева Юрисконсулт   2018    
Виолина Йорданова Тодорова Главен експерт   2018; 2019    
Вирджиния Стоилова Илиева Старши специалист   2018    
Виталия Христова Коцева Директор   2018    
Витан Илиев Витанов Специалист ДА 2019    
Владимир Андонов Данаилов Заместник-кмет ДА      
Владимир Владимиров Арабаджиев Главен експерт ДА 2018    
Владимир Фиданов Личев Старши юрисконсулт   2018    
Владислав Митков Палев Главен инспектор   2018    
Вяра Георгиева Петрова Старши експерт   2018    
Вяра Живкова Пeтрова Директор   2018