РЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ ПО ЧЛ. 35 ОТ ЗПКОНПИ, ПОДАДЕНИ ОТ СЛУЖИТЕЛИТЕ, ЧИЕТО ИМЕ ЗАПОЧВА С БУКВА С
 
Имена Длъжност чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ за: чл.35, ал.1, т.3 от ЗПКОНПИ чл.35, ал.1, т.4 от ЗПКОНПИ
2018 2019 2020
Сабина Ваньова Георгиева Старши специалист   2018   2020    
Савелина Тодорова Гекова Главен счетоводител   2018        
Савина Николаева Тодорова Старши счетоводител   2018   2020    
Сара Руменова Димитрова Старши експерт       2020 (1)
2020 (2)
   
Сашка Александрова Габровска Директор   2018   2020    
Сашка Маринова Михайлова Главен експерт ДА 2018   2020 (1)
2020 (2)
   
Светла Борисова Петрова Директор   2018        
Светла Кирякова Захариева Главен експерт ДА 2018        
Светла Николова Арабаджиева Главен експерт   2018        
Светла Пенева Балабанова Главен експерт   2018        
Светла Петрова Кенанова Директор   2018        
Светла Христова Анчова Директор   2018 2019 2020    
Светлана Василева Славева Директор   2018        
Светлана Илиева Соколова Главен експерт   2018        
Светлана Николова Маринова Главен експерт   2018        
Светлана Руменова Милова-Сулай Началник на отдел   2018        
Светлана Светославова Маслянкова Главен юрисконсулт ДА 2018        
Светозар Антонов Манолов Главен експерт   2018   2020    
Светослав Андреев Качаков Главен експерт   2018        
Светослав Георгиев Лозанов Директор   2018        
Светослав Иванов Болен Главен специалист ДА     2020    
Светослава Илиева Хънтева Старши счетоводител ДА   2019      
Севдалина Асенова Сарова Старши експерт   2018   2020    
Семра Якуб Мехмед Главен юрисконсулт   2018        
Сергей Илиев Ставриев Специалист   2018   2020    
Сергей Тодоров Томов Старши експерт ДА 2018   2020    
Сианна Цветанова Хлебарска Главен експерт ДА 2018 2019 2020    
Сийка Илиева Василева Старши експерт   2018        
Силвия Бойчева Цветкова Старши инспектор   2018 2019 2020    
Силвия Георгиева Митева-Гелева Старши инспектор   2018        
Силвия Георгиева Пейчева Директор ДА     2020    
Силвия Дамянова Фиданова Старши специалист   2018        
Силвия Йорданова Божилова Инспектор   2018   2020    
Силвия Йорданова Илиева Главен експерт ДА   2019      
Силвия Кирилова Чолашка Старши счетоводител   2018        
Силвия Красимирова Богданова Инспектор   2018   2020    
Силвия Любенова Благоева Главен експерт   2018        
Силвия Милифонова Георгиева Началник на отдел   2018   2020    
Силвия Новков-Тодорова Главен експерт   2018        
Силвия Огнянова Грънчарова-Маркова Старши юрисконсулт   2018 2019 2020    
Силвия Пламенова Чаворина Старши юрисконсулт   2018   2020    
Силвия Тодорова Атанасова Главен експерт   2018   2020    
Симеон Стоилов Николов Главен експерт   2018        
Симеон Стоянов Стоянов Инспектор   2018 2019 2020    
Симона Антонова Минова Старши счетоводител ДА   2019      
Симона Валентинова Йончева Старши експерт ДА 2018        
Слав Радоев Соколов Главен експерт   2018        
Слава Бориславова Василева Директор   2018        
Славинка Здравкова Веселинска Главен юрисконсулт   2018   2020    
Славка Илиева Иванова Главен експерт     2019 2020    
Славка Людмилова Таскова Главен експерт   2018   2020    
Славка Маноилова Пенева Младши експерт ДА     2020 (1)
2020 (2)
   
Снежана Асенова Банова Директор   2018        
Снежана Атанасова Тодорова Директор   2018        
Снежана Илиева Георгиева Главен специалист   2018   2020    
Снежана Кирилова Никова Главен специалист   2018 2019 2020    
Снежана Павлова Янчева Старши експерт   2018   2020    
Снежана Стоянова Радева Директор   2018        
Снежана Трифонова Христова Финансов контрольор   2018   2020    
Снежана Цветанова Козовска Директор ДА     2020    
Снежанка Александрова Миркова Старши специалист   2018 2019 2020    
Снежанка Иванова Георгиева Главен специалист   2018   2020    
Снежанка Тодорова Арабаджиева Старши счетоводител   2018        
Снежина Антонова Мишева Директор   2018   2020    
Снежка Антонова Белова Началник на отдел   2018   2020    
Соня Василева Христова Директор   2018        
Соня Кирилова Георгиева Главен експерт   2018        
Соня Людмилова Блажева-Труйкова Старши експерт   2018        
Соня Милкова Съева Главен експерт ДА 2018   2020    
Сотир Стоименов Стоименов Младши експерт   2018        
София Атанасова Пейкова Старши инспектор ДА     2020    
София Петрова Минева Директор   2018   2020    
София Славова  Бозмарова Специалист ДА     2020    
София Христова Янкулова Директор ДА   2019 2020    
Стаматка Савова Петрова Старши експерт   2018        
Станимир Киров Ангелов Началник на отдел   2018        
Станислав Виолинов Койчев Главен юрисконсулт   2018        
Станислав Кирилов Вуков Главен експерт   2018        
Станислава Георгиева Желязкова Младши експерт   2018   2020    
Станислава Николаева Цветкова Главен експерт   2018        
Станислава Руменова Александрова Началник на отдел   2018   2020    
Станислава Стоянова Стоянова Директор   2018   2020    
Станислава Теодосиева Илиева Главен експерт ДА 2018   2020    
Станка Иванова Калайджиева Главен специалист ДА     2020    
Станка Илиева Трифонова Директор   2018        
Стела Антонова Иванова Старши експерт   2018        
Стела Венкова Стефанова Главен експерт ДА 2018        
Стела Милкова Цветанова Главен специалист   2018        
Стела Недкова Дочева Директор ДА     2020 (1)
2020 (2)
   
Стела Стефанова Щерева Директор   2018        
Стелиана Ангелова Маврева Главен експерт   2018   2020    
Стефан Борисов Ботев Директор ДА     2020    
Стефан Георгиев Георгиев Старши експерт ДА     2020    
Стефан Димитров Стоилов Главен експерт   2018   2020    
Стефан Иванов Николов Главен експерт ДА 2018   2020    
Стефан Николов Джерманов Специалист ДА     2020    
Стефани Петър Костова Младши експерт ДА   2019      
Стефка Дечева Стойчева Главен експерт   2018   2020    
Стефка Димитрова Илиева Директор   2018 2019     ДА
Стефка Димитрова Рабаджиева Директор   2018        
Стефка Спасова Спасова Началник на отдел   2018   2020    
Стефка Стоянова Димитрова Старши инспектор   2018   2020    
Стилияна Николова Миронова Главен специалист   2018   2020    
Стоян Николов Бамбов Началник на отдел ДА 2018   2020 ДА  
Стоян Пламенов Чохаджиев Главен експерт   2018        
Стоянка Борисова Николова Директор ДА     2020    
Сузан Исмаил Йешели Директор   2018 2019 2020