РЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ ПО ЧЛ. 35 ОТ ЗПКОНПИ, ПОДАДЕНИ ОТ СЛУЖИТЕЛИТЕ, ЧИЕТО ИМЕ ЗАПОЧВА С БУКВА Р
 
Имена Длъжност чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ чл.35, ал.1, т.3 от ЗПКОНПИ чл.35, ал.1, т.4 от ЗПКОНПИ
Равина Иванова Пешева Директор   2018    
Радка Георгиева Атанасова Инспектор   2018; 2019    
Радка Иванова Панайотова Директор   2018    
Радослав Боцков Николов Младши експерт   2018    
Радослав Костадинов Ковачки Главен експерт   2018    
Радослав Николов Йорданов Директор   2018    
Радослава Иванчова Петрова Старши експерт ДА 2019    
Радост Христова Татарска Началник на отдел   2018    
Радостин Янков Клинчарски Главен специалист ДА 2019    
Радостина Вълчева Вълчева Директор   2018    
Радостина Иванова Митарова Старши инспектор   2018; 2019    
Радостина Рангелова Горолова Старши инспектор   2018    
Радостина Рангелова Рангелова Старши специалист ДА 2019    
Радостина Тодорова Георгиева-Цанкова Главен юрисконсулт   2018; 2019    
Райка Арангелова Кръстева Счетоводител   2018    
Райна Крумова Божичкова Директор   2018    
Райна Симеонова Велинова Директор   2018    
Ралица Георгиева Вардарска Главен експерт   2018    
Ралица Димитрова Андреева Старши специалист   2018    
Ралица Заркова Харбазова Инспектор ДА 2019    
Ралица Мирославова Михайлова Главен експерт   2018    
Ралица Петрова Маджарова Началник на отдел   2018    
Ралица Стоименова Стоянова Заместник-кмет ДА      
Ралица Харалампиева Петкова-Ангелова Главен експерт   2018    
Ралица Христова Михайлова Директор ДА 2019    
Рая Ангелова Иванова Старши юрисконсулт   2018    
Ренета Калинова Ноева-Истилянова Главен експерт   2018    
Рени Иванова Сугарева Старши експерт   2018    
Роберт Генчев Веселински Старши инспектор   2018    
Роберт Янакиев Янакиев Директор   2018    
Розалия Георгиева Василева Началник на отдел   2018    
Розалия Маринова Филипова Директор   2018    
Розина Георгиева Георгиева Главен специалист   2018    
Ромина Радославова Митева Старши експерт   2018    
Росен Василев Симеонов Главен експерт   2018    
Росина Атанасова Димитрова Старши експерт   2018    
Росинка Григорова Лазарова Старши експерт   20182019    
Росита Людмилова Тенева Старши счетоводител ДА 2019 (1); 2019 (2)    
Росица Божанова Лазарова Старши специалист   2018    
Росица Велкова Наумова-Вутова Директор   2018; 2019    
Росица Вячеславова Бошнакова Старши експерт   2018    
Росица Димитрова Александрова Инспектор   2018    
Росица Желева Янева Главен експерт   2018    
Росица Иванова Манова Директор   2018    
Росица Нарцисова Николова-Петкова Главен експерт   2018    
Росица Николова Григорова Главен експерт   2018    
Росица Петрова Маринова Младши експерт   2018    
Росица Райкова Василева Старши инспектор   2018; 2019    
Росица Стефанова Карчина Специалист   2018    
Росица Христова Василева-Давидова Главен специалист   2018    
Румен Божинов Тошков Директор   2018    
Румен Красимиров Искренов Изпълнител-ел.техник   2018    
Румен Русев Стойков Началник на отдел   2018; 2019    
Румяна Атанасова Панова Старши експерт ДА 2018    
Румяна Георгиева Узунска Директор ДА 2019    
Румяна Илиева Точева Директор   2018    
Румяна Йорданова Милева Директор   2018    
Румяна Йорданова Стоилова Директор   2018    
Румяна Любенова Микова Счетоводител   2018    
Румяна Николова Стаменова Главен вътрешен одитор   2018; 2019    
Румяна Пенева Терзиева Главен експерт   2018   ДА
Румяна Петрова Капланова Директор   2018; 2019    
Румяна Славчева Гълъбова Главен експерт   2018    
Румяна Стефанова Стаменова Старши счетоводител   2018    
Румяна Филева Радева Старши инспектор ДА 2020    
Руска Янкова Бораджиева Главен експерт   2018