РЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ ПО ЧЛ. 35 ОТ ЗПКОНПИ, ПОДАДЕНИ ОТ СЛУЖИТЕЛИТЕ, ЧИЕТО ИМЕ ЗАПОЧВА С БУКВА П
 
Имена Длъжност чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ за: чл.35, ал.1, т.3 от ЗПКОНПИ чл.35, ал.1, т.4 от ЗПКОНПИ
2018 2019 2020 2021
Павел Стоянов Тодоров Юрисконсулт ДА   2019        
Павлин Симеонов Стефанов Главен специалист   2018     2021    
Павлина Първанова Алексова Главен експерт ДА       2021    
Павлинка Николова Семкова Главен специалист   2018   2020      
Павлинка Стойова Атанасова-Георгиева Старши експерт   2018          
Паолина Георгиева Топалова Главен експерт ДА 2018     2021    
Паулина Георгиева Андреева Директор   2018 2019 2020 2021    
Паулина Цветанова Петрова Младши експерт   2018          
Пенка Георгиева Бойчева-Ботева Главен експерт   2018   2020 2021    
Пенка Петкова Вутева-Евстатиева Директор ДА   2019        
Пепи Николаев Джуренов Директор   2018          
Петрана Красимирова Кънева Старши експерт   2018   2020 2021    
Петрана Свиленова Петкова Главен специалист   2018 2019 2020 2021    
Петранка Богомилова Котева Счетоводител ДА 2018          
Петранка Иванова Димитрова Главен експерт     2019        
Петрина Руменова Добрева Главен специалист ДА            
Петър Георгиев Михайлов Главен специалист   2018   2020 2021    
Петър Димитров Николов Директор ДА       2021    
Петър Иванов Матеев Главен специалист ДА 2018   2020      
Петър Кирилов Петков Директор   2018          
Петър Крумов Милев Главен експерт   2018 2019   2021    
Петър Несторов Несторов Главен експерт   2018   2020 2021    
Петър Петров Баталов Главен експерт   2018   2020 2021    
Петър Симеонов Викторов Главен специалист ДА   2019 2020 2021    
Петър Христов Костов Директор ДА (1)
ДА (2)
      2021 (1)
2021 (2)
   
Петьо Андрианов Маринов Старши специалист   2018          
Петя Аксентиева Соколова-Георгиева Старши експерт   2018   2020 2021    
Петя Анастасова Тодорова Главен експерт ДА 2018   2020 2021    
Петя Ангелова Благоева Директор   2018         ДА
Петя Ангелова Радева Директор   2018          
Петя Божидарова Петрова Старши експерт   2018          
Петя Валентинова Кочовска Инспектор   2018   2020      
Петя Веселинова Бешкова Старши специалист ДА     2020      
Петя Веселинова Стаменова Главен експерт ДА     2020      
Петя Георгиева Попова Юрисконсулт ДА 2018          
Петя Иванова Йосифова Директор   2018   2020      
Петя Колева Богданова-Терзиева Главен експерт   2018   2020     ДА
Петя Николова Лазарова Началник на отдел   2018   2020 2021    
Петя Симеонова Кръстева Старши счетоводител   2018 2019        
Петя Станиславова Иванова Главен юрисконсулт ДА     2020 2021    
Петя Трифонова Янкова Директор   2018   2020 2021    
Петя Цветанова Василева Инспектор ДА 2018   2020      
Пламен Атанасов Петров Главен експерт ДА     2020 2021    
Пламен Илиев Станков Главен юрисконсулт   2018     2021    
Пламен Любенов Георгиев Главен специалист   2018   2020      
Пламен Любомиров Кузев Главен специалист   2018   2020      
Пламен Цветанов Цеков Главен специалист   2018     2021    
Полина Валериева Анастасова Главен юрисконсулт   2018   2020 2021    
Полина Жариева Караманлиева-Бонева Старши юрисконсулт ДА   2019        
Полина Маринова Йорданова Директор   2018   2020      
Полина Стефанова Стефанова Старши експерт   2018          
Преслава Христова Димитрова Старши експерт   2018   2020      
Първолета Димитрова Иванова Началник на отдел   2018   2020