РЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ ПО ЧЛ. 35 ОТ ЗПКОНПИ, ПОДАДЕНИ ОТ СЛУЖИТЕЛИТЕ, ЧИЕТО ИМЕ ЗАПОЧВА С БУКВА П
 
Имена Длъжност чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ чл.35, ал.1, т.3 от ЗПКОНПИ чл.35, ал.1, т.4 от ЗПКОНПИ
Павел Стоянов Тодоров Юрисконсулт ДА 2019    
Павлин Симеонов Стефанов Главен специалист   2018    
Павлинка Николова Семкова Главен специалист   2018    
Павлинка Стойова Атанасова-Георгиева Старши експерт   2018    
Паолина Георгиева Топалова Младши експерт   2018    
Паулина Георгиева Андреева Директор   2018; 2019    
Паулина Цветанова Петрова Младши експерт   2018    
Пенка Георгиева Бойчева-Ботева Главен експерт   2018    
Пенка Петкова Вутева-Евстатиева Директор ДА 2019    
Пепи Миланова Асенова Директор   2018    
Пепи Николаев Джуренов Директор   2018    
Петрана Красимирова Кънева Старши експерт   2018    
Петрана Свиленова Петкова Главен специалист   2018; 2019    
Петранка Богомилова Котева Счетоводител ДА 2018    
Петранка Иванова Димитрова Главен експерт   2019    
Петър Атанасов Трайков Директор   2018; 2019    
Петър Георгиев Михайлов Главен специалист   2018    
Петър Иванов Матеев Главен специалист ДА 2018    
Петър Кирилов Петков Директор   2018    
Петър Крумов Милев Главен експерт   2018; 2019    
Петър Несторов Несторов Главен експерт   2018    
Петър Петров Баталов Главен експерт   2018    
Петър Симеонов Викторов Специалист ДА 2019    
Петьо Андрианов Маринов Старши специалист   2018    
Петя Аксентиева Соколова-Георгиева Старши експерт   2018    
Петя Анастасова Тодорова Старши експерт   2018    
Петя Ангелова Благоева Директор   2018   ДА
Петя Ангелова Радева Директор   2018    
Петя Божидарова Петрова Старши експерт   2018    
Петя Валентинова Кочовска Инспектор   2018    
Петя Георгиева Попова Юрисконсулт ДА 2018    
Петя Иванова Йосифова Директор   2018    
Петя Колева Богданова-Терзиева Главен експерт   2018; 2020   ДА
Петя Николова Лазарова Началник на отдел   2018    
Петя Симеонова Кръстева Старши счетоводител   2018; 2019    
Петя Трифонова Янкова Директор   2018    
Петя Цветанова Василева Инспектор ДА 2018    
Пламен Атанасов Петров Главен експерт ДА 2020    
Пламен Илиев Станков Главен юрисконсулт   2018    
Пламен Любенов Георгиев Главен специалист   2018    
Пламен Любомиров Кузев Главен специалист   2018    
Пламен Христофоров Казаков Главен експерт   2018    
Пламен Цветанов Цеков Главен специалист   2018    
Полина Валериева Анастасова Старши юрисконсулт   2018    
Полина Жариева Караманлиева-Бонева Старши юрисконсулт ДА 2019    
Полина Маринова Йорданова Директор   2018    
Полина Стефанова Стефанова Старши експерт   2018    
Преслава Христова Димитрова Младши експерт   2018    
Първолета Ангелова Петрова Директор   2018    
Първолета Димитрова Иванова Началник на отдел   2018