РЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ ПО ЧЛ. 35 ОТ ЗПКОНПИ, ПОДАДЕНИ ОТ СЛУЖИТЕЛИТЕ, ЧИЕТО ИМЕ ЗАПОЧВА С БУКВА О
 
Имена Длъжност чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ за: чл.35, ал.1, т.3 от ЗПКОНПИ чл.35, ал.1, т.4 от ЗПКОНПИ
2018 2019 2020 2021
Огнян Огнянов Лютаков Юрисконсулт   2018          
Олга Александрова Иванова Главен специалист   2018          
Олга Александрова Иванова Директор   2018 2019 2020 2021    
Олга Николаевна Кираджиева Старши счетоводител   2018   2020      
Олга Николова Сотева Директор   2018          
Оля Димитрова Дойчинова Директор ДА     2020      
Оля Костадинова Гълъбова-Янакиева Специалист   2018   2020 2021    
Орхидея Стефанова Филипова Старши инспектор   2018