РЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ ПО ЧЛ. 35 ОТ ЗПКОНПИ, ПОДАДЕНИ ОТ СЛУЖИТЕЛИТЕ, ЧИЕТО ИМЕ ЗАПОЧВА С БУКВА М
 
Имена Длъжност чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ чл.35, ал.1, т.3 от ЗПКОНПИ чл.35, ал.1, т.4 от ЗПКОНПИ
Магдалена Димитрова Иванова Директор   2018    
Магдалена Недялкова Найденова Специалист   2018; 2019    
Магдалена Стефанова Александрова Главен специалист   2018    
Магдалена Стоянова Игнатова Младши експерт ДА 2019    
Магдалина Николова Литова Главен експерт ДА 2018; 2019    
Магрета Страхилова Андреева Директор   2018    
Малина Георгиева Тодорова Старши счетоводител   2018    
Малина Росенова Янева Главен специалист   2018    
Малинка Стефанова Петрова Директор   2018    
Мануела Георгиева Георгиева Главен специалист   2018    
Маргарита Беева Капитанова Началник на отдел   2018    
Маргарита Бориславова Пейкова-Юлиянова Главен експерт ДА 2018    
Маргарита Георгиева Пиларева Главен експерт   2018    
Маргарита Иванова Дечева-Проданова Началник на отдел   2018; 2019    
Маргарита Иванова Огнянова Главен специалист   2018    
Маргарита Илиева Иванова Директор   2018    
Маргарита Йовкова Младенова Главен специалист   2018    
Маргарита Крумова Николова Директор   2018    
Маргарита Миткова Стойнева Главен експерт   2018    
Маргарита Славева Манолова Главен специалист   2018    
Маргарита Станиславова Григорова Старши експерт   2018    
Маргарита Стоянова Пенева Главен експерт   2018    
Маргаритка Павлова Пагелска Главен специалист ДА 2018    
Мариана Василева Чанева Главен експерт   2018; 2019    
Мариана Генова Томова Главен вътрешен одитор   2018    
Мариана Георгиева Николова Главен специалист   2018    
Мариана Иванова Станкова Главен експерт   2018    
Мариана Миодраг Колева Главен юрисконсулт   2018    
Мариана Миткова Алексова Главен специалист   2018    
Мариана Сашкова Цветкова Главен специалист   2018    
Мариана Стоянова Бъчварова Директор   2018    
Мариела Ангелова Григорова Директор   2018    
Мариела Георгиева Георгиева Младши експерт   2018; 2019    
Мариела Георгиева Лазарова-Гургурова Директор   2018    
Мариела Иванова Димитрова Главен експерт   2018    
Мариела Николова Ангелова Старши инспектор   2018; 2019    
Мариела Симеонова Найденова Главен експерт   2018    
Мариета Димитрова Васева Старши инспектор   2018    
Мариета Димитрова Генчева Старши специалист   2018    
Мариета Йорданова Велкова Директор ДА 2018    
Мариета Михайлова Матева Главен експерт   2018    
Мариета Първанова Първанова Старши експерт ДА 2019    
Мариета Цветанова Христова Главен специалист   2018    
Марин Василев Попов Началник на отдел   2018; 2019    
Марина Бранимирова Симеонова Главен инспектор   2018    
Марина Петкова Денкинска Главен експерт   2018    
Марио Панайотов Бръмчев Старши инспектор   2018    
Мария Александрова Гинчева Главен експерт   2018    
Мария Александрова Цветанова Главен специалист   2018    
Мария Асенова Чальовска Старши експерт   2018    
Мария Бойкова Евтимова Главен специалист   2018    
Мария Борисова Христова Директор   2018    
Мария Ганчева Врачева Директор   2018; 2019    
Мария Георгиева Гончева Главен експерт   2018    
Мария Георгиева Кръстинкова Главен специалист   2018    
Мария Георгиева Праматарова Директор   2018    
Мария Георгиева Томова Главен експерт   2018    
Мария Господинова Минчева Директор   2018    
Мария Данчева Андриянова Юрисконсулт ДА 2018    
Мария Димитрова Пеева Инспектор   2018    
Мария Димитрова Тенева Главен специалист   2018    
Мария Динева Димитрова Главен експерт   2018    
Мария Евгениева Сиракова Старши експерт   2018    
Мария Иванова Бегова Инспектор ДА 2019    
Мария Иванова Илева Главен експерт   2018; 2019    
Мария Иванова Стоянова Директор   20182019    
Мария Илиева Езекиева Директор   2018    
Мария Илиева Панайотова Директор   2018    
Мария Красимирова Кънева Младши експерт   2018    
Мария Кънчова Георгиева Главен експерт   2018    
Мария Любенова Сотирова Директор ДА 2018    
Мария Николаева Николова Главен юрисконсулт   2018    
Мария Николова Коткова Главен специалист   2018    
Мария Петрова Владимирова Главен специалист   2018    
Мария Петрова Иванова Главен инспектор ДА 2019    
Мария Петрова Механджиева Главен юрисконсулт   2018    
Мария Симеонова Несторова Главен експерт   2018; 2019    
Мария Станева Колева Старши инспектор   2018    
Мария Стоянова Димитрова Старши експерт ДА 2018    
Мария Стоянова Радева Главен юрисконсулт   2018    
Мария Христова Иванова Главен експерт   2018    
Мария Цветкова Йорданова Директор   2018    
Марияна Аспарухова Савова Главен експерт   2018    
Марияна Георгиева Антова Главен специалист   2018    
Марияна Гошева Симеонова Директор   2018    
Марияна Димитрова Иванова Младши експерт   2018    
Марияна Димитрова Тафрова Директор   2018    
Марияна Добринова Вълкова Главен експерт   2018    
Марияна Евтимова Стефанова Главен експерт   2018    
Марияна Любенова Кръстева Главен експерт   20182019    
Марияна Нинкова Петрова Главен експерт ДА 2019    
Марияна Христова Янкова Директор   2018    
Мариянка Василева Симова Старши счетоводител ДА 2020    
Марк-Алекс Иринов Евтимов Старши експерт ДА      
Марта Анастасова Клочкова-Михайлова Старши инспектор   2018    
Марти Трайков Димитров Главен специалист   2018    
Мартин Веселинов Хрисоскулов Младши експерт ДА 2020    
Мартин Иванов Атанасов Старши юрисконсулт   2018    
Мартин Кирилов Кунчев Главен експерт   2018    
Мартина Григорова Станоева Главен експерт ДА (1); (2) 2019    
Мартина Йорданова Колева Старши експерт ДА 2020    
Мартина Николаева Ненова Старши експерт   2018    
Мая Благоева Петрова Директор   2018; 2019    
Мая Венкова Тренчева Главен експерт   2018    
Мая Георгиева Кескинова-Караканова Старши юрисконсулт   2018    
Мая Иванова Кикерезова Старши инспектор   2018    
Мая Иванова Николова Директор   20182019    
Мая Иванова Пейчева Инспектор   2018    
Мая Игнатова Михайлова Старши експерт   2018    
Мая Йончева Василева Главен експерт   2018    
Мая Кирилова Гълъбова Главен специалист   2018    
Мая Миткова Башева Директор ДА 2019    
Мая Михайлова Гергова Директор   2018    
Мая Младенова Бошнакова Главен експерт   2018    
Мая Николова Николова Главен експерт   2018    
Мая Стоянова Занева Главен юрисконсулт   2018    
Мая Тодорова Иванова Старши юрисконсулт   2018    
Методи Георгиев Мутафчиев Директор   2018    
Методи Любенов Методиев Специалист   2018    
Миглена Борисова Колева Старши експерт ДА      
Миглена Валериева Кръстева Директор ДА 2018    
Миглена Георгиева Георгиева Главен експерт   2018    
Миглена Йорданова Стоименова-Иванова Главен юрисконсулт   2018; 2019    
Миглена Методиева Филчева Директор   2018    
Миглена Милкова Стойнова Директор   2018    
Мила Валентинова Стефчова Старши експерт   2018    
Мила Георгиева Бъчварова Старши експерт   2018    
Мила Красимирова Иванова Инспектор ДА 2019    
Мила Красимирова Михайлова Юрисконсулт   2018    
Милена Антонова Петрова Директор   2018    
Милена Валентинова Нешева Главен вътрешен одитор   2018; 2019    
Милена Василева Митова Директор   2018    
Милена Василева Стойкова-Иванова Главен юрисконсулт   2018    
Милена Георгиева Господинова Директор   2018    
Милена Георгиева Джолева Директор   2018    
Милена Димитрова Колева Старши специалист   2018    
Милена Димитрова Ламбова Директор ДА 2019    
Милена Иванова Георгиева Старши специалист   2018    
Милена Иванова Кюркиева Главен експерт   2018    
Милена Кирилова Стоянова Инспектор ДА 2019    
Милена Милева Русинова Директор   2018    
Милена Начева Начева Главен специалист   2018    
Милена Нешева Денева Главен експерт   2018; 2019    
Милена Петрова Илиева Главен експерт   2018    
Милена Радославова Васева Директор   2018    
Милена Стефанова Баракова Началник на отдел   2018; 2019    
Милена Стефанова Шиварова-Сръндева Старши експерт   2018    
Милена Стоянова Стоилова Главен експерт ДА 2018    
Милка Георгиева Колешанска Главен специалист   2018    
Милка Иванова Георгиева Инспектор   2018    
Милко Христов Куцаров Главен специалист   2018    
Миля Андонова Димитрова Главен експерт ДА 2018    
Минка Кънчева Йовчева Директор   2018    
Мирела Косева Гошкарян-Маринова Директор   2018    
Мирена Тодорова Вълкова Специалист   2018    
Мирослав Бориславов Димитров Главен експерт   2018    
Мирослав Георгиев Найденов Главен експерт   2018    
Мирослава Александрова Дамянова Главен инспектор   2018    
Мирослава Иванова Иванова Старши експерт ДА      
Мирослава Иванова Султова Старши инсректор ДА 2019    
Мирослава Симеонова Николова Главен инспектор   2018    
Митка Личева Генова Старши експерт   2018 ДА  
Михаела Василева Милкова Младши експерт ДА 2020    
Михаела Викторова Москова-Гушлева Старши експерт   2018    
Михаела Димитрова Лаловска Главен експерт   2018; 2019    
Михаела Илиева Мицова Главен специалист   2018    
Михаела Огнянова Милкова-Цанкова Директор ДА 2019    
Михаела Радославова Миронова Старши експерт   2018    
Михаела Ташкова Бъговска Младши експерт   2018    
Михаил Стоянов Михайлов Главен специалист   2018    
Моника Георгиева Игнатова-Романова Инспектор   2018; 2019    
Моника Ищван Чеуз Директор   2018    
Моника Павлова Андонова Старши експерт ДА 2018