РЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ ПО ЧЛ. 35 ОТ ЗПКОНПИ, ПОДАДЕНИ ОТ СЛУЖИТЕЛИТЕ, ЧИЕТО ИМЕ ЗАПОЧВА С БУКВА Л
 
Имена Длъжност чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ чл.35, ал.1, т.3 от ЗПКОНПИ чл.35, ал.1, т.4 от ЗПКОНПИ
Лазар Венеций Петрунов Главен експерт   2018    
Лалка Трендафилова Николова Главен специалист   2018    
Левена Александрова Спасова Старши инспектор   2018    
Лейла Абас Томова Счетоводител   2018; 2019    
Лидия Георгиева Цолова Старши счетоводител   2018    
Лидия Илиева Владимирова Директор   2018    
Лидия Красимирова Бучукова Директор   2018    
Лилия Атанасова Мицева Главен експерт   2018    
Лилия Валериева Танева Главен експерт   2018    
Лилия Замфирова Манова Инспектор   2018; 2019    
Лилия Иванова Недкова Главен експерт   2018    
Лилия Кирилова Павлова Старши инспектор   2018    
Лилия Костадинова Попова-Петрова Главен експерт   2018; 2019    
Лилия Красимирова Пенкова Старши инспектор   2019    
Лилия Методиева Зашева Началник на отдел   2018    
Лилия Миткова Тошева Директор   2018    
Лилия Михайлова Ангелова-Колева Юрисконсулт   2018    
Лилия Рангелова Митрева Главен специалист   2018    
Лилия Романова Костова Директор   2018    
Лилия Цветанова Патрашкова Главен експерт   2018    
Лилия Цветанова Тодорова-Малеванова Главен юрисконсулт   2018    
Лиляна Владимирова Върбанова Старши специалист ДА 2018    
Лиляна Кирилова Тотева Главен експерт   2018    
Лиляна Николова Василева Директор   2018    
Лиляна Стефанова Лозанова Старши специалист   2018    
Липка Стефчова Николова Директор   2018    
Лозана Христова Йорданова Главен експерт   2018    
Луиза Димитрова Паунова Старши инспектор   2018    
Лъчезара Георгиева Стефанова Старши юрисконсулт   2018    
Люба Михайлова Бенчева Главен експерт   2018    
Любен Николов Панайотов Главен специалист   2018    
Люблина Петрова Аръчкова Старши инспектор   2018    
Любляна Славчева Найденова Старши експерт   2018    
Любов Добринова Пенева Директор   2018    
Любомир Иванов Георгиев Директор   2018; 2019    
Любомир Костадинов Величков Специалист   2018    
Любомир Светославов Пашов Главен експерт ДА 2018    
Любомира Валериева Радоева Старши експерт   2018    
Любослава Николаева Георгиева Инспектор   2018    
Людмила Асенова Николова Старши счетоводител   20182019    
Людмила Асенова Савова Директор   2018    
Людмила Василева Райкова Старши инспектор   2018    
Людмила Великова Липчева-Таушанова Главен специалист   2018    
Людмила Димитрова Старши юрисконсулт   2018    
Людмила Миткова Георгиева Главен специалист   2018    
Людмила Николова Николова Специалист   2018    
Людмила Славчова Арсова Инспектор   2018    
Людмила Тодорова Самарджиева Главен специалист   2018