РЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ ПО ЧЛ. 35 ОТ ЗПКОНПИ, ПОДАДЕНИ ОТ СЛУЖИТЕЛИТЕ, ЧИЕТО ИМЕ ЗАПОЧВА С БУКВА К
 
Имена Длъжност чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ чл.35, ал.1, т.3 от ЗПКОНПИ чл.35, ал.1, т.4 от ЗПКОНПИ
Калина Александрова Лазова Главен юрисконсулт   2018    
Калина Ангелова Цолова Младши експерт ДА 2019    
Калина Илиева Кръстева Директор   2018    
Калина Лазарова Занева Старши инспектор ДА 2019    
Калинка Милчева Калчева Главен специалист ДА 2018    
Калинка Николаева Никова-Динкова Главен юрисконсулт   2018    
Калинка Руменова Борисова Старши инспектор   2018    
Калоян Емилов Цветков Младши експерт ДА 2019    
Калоян Иванов Керемидчиев Старши юрисконсулт   2018    
Калоян Петров Петров Началник на отдел   2018    
Камелия Бориславова Муерова Младши експерт   2018    
Камелия Валериева Йорданова Старши инспектор   2018    
Камелия Георгиева Киричина Старши инспектор   2018    
Камелия Кирилова Мицева Главен специалист   2018    
Камелия Кольова Богданова Директор   2018    
Камелия Младенова Чукунова Директор   2018    
Камелия Найчова Димитрова Главен специалист   2018    
Камелия Радойкова Николова Старши специалист   2018    
Камелия Стойчева Димитрова Кметски наместник на с. Клисура   2018    
Капка Петрова Николова Директор ДА 2018    
Кателина Николова Денишева-Геращенко Главен специалист   2018    
Катерина Божидарова Сотирова Старши юрисконсулт ДА 2019    
Катерина Георгиева Каневчева Старши експерт ДА 2019    
Катерина Иванова Кръстева Началник на отдел   2018    
Катя Александрова Котова Старши експерт   2018    
Катя Атанасова Попова Главен експерт   2018    
Катя Георгиева Стойова Главен специалист   2018    
Катя Димитрова Ангелова-Бояджиева Старши експерт   2018    
Катя Димитрова Вълкова Главен експерт   2018    
Катя Димитрова Серафимова Старши специалист   2018    
Катя Иванова Владимирова Главен експерт   2018    
Катя Йорданова Йорданова-Радкова Директор   2018    
Катя Кирилова Цолова Директор   2018    
Катя Константинова Георгиева Главен юрисконсулт   2018    
Катя Любенова Симеонова Главен експерт   2018    
Катя Стефанова Найденова Главен специалист   2018    
Кирил Димитров Карчин Началник на отдел   2018; 2019    
Кирил Димитров Симеонов Старши експерт ДА 2020    
Клелия Христова Донева Главен експерт   2018    
Климентина Красимирова Кирилова Младши експерт ДА 2020    
Константин Николов Медаров Старши експерт   2018    
Константин Стилиянов Георгиев Младши експерт   2018    
Корнелия Илиева Нинкова Началник на отдел   2018    
Корнелия Милкова Георгиева Старши инспектор   2018    
Корнелия Стефанова Танева Директор   2018    
Костадин Георгиев Захариев Младши експерт   2018    
Костадинка Петрова Георгиева Директор   2018    
Костанца Александрова Иванова Старши експерт   2018    
Красен Йорданов Христов Главен експерт   2018    
Красимир Борисов Криводолски Старши инспектор   2018    
Красимир Иванов Генов Старши експерт   2018    
Красимир Николов Димитров Директор   2018    
Красимир Петров Цинцов Главен специалист   2018    
Красимир Симеонов Симеонов Главен експерт   2018    
Красимира Антонова Календерова Главен експерт   2018    
Красимира Асенова Добрева Старши експерт   2018    
Красимира Василева Вунчова Старши счетоводител   2018    
Красимира Венелинова Горанова Старши счетоводител   2018    
Красимира Виденова Стоянова Директор   2018    
Красимира Дичева Желева-Малчева Главен юрисконсулт   2018    
Красимира Донкова Пчеларска Главен специалист   2018    
Красимира Кирилова Георгиева Старши счетоводител   2018    
Красимира Кирилова Стоянова Директор ДА 2019    
Красимира Маньова Стоянова Главен експерт   2018    
Красимира Огнянова Божанкова Старши експерт   2018    
Красимира Стефанова Арнаудова Старши счетоводител   2018; 2019    
Красимира Стефанова Стефанова Старши счетоводител   2018    
Краснодар Иванов Беломорски Главен експерт   2018    
Кремена Атанасова Кисова Главен експерт   2018    
Кремена Венциславова Лазарова Инспектор   2018    
Кремена Георгиева Георгиева Главен експерт   2018    
Кремена Цочева Станева Старши експерт   2018    
Кристиан Ангелов Иванов Главен експерт   2018    
Кристиан Димитров Кръстев Заместник-кмет ДА      
Кристиан Иванов Мисирджиев Главен експерт   2018    
Кристиан Михайлов Димитров Началник на отдел   2018    
Кристиана Георгиева Евстатиева Старши счетоводител   2018    
Кристина Бойкова Бонева Главен специалист   2018    
Кристина Константинова Белчева Главен експерт   2018    
Кристина Красимирова Лазарова Директор   2018    
Кристина Любомирова Атанасова Старши експерт   2018    
Кристина Начева Димитрова Началник на отдел   2018    
Кристина Христова Христова Главен експерт   2018   ДА
Крум Кирилов Лалов Началник на отдел   2018    
Ксения Стоянова Семизорова Директор   2018