РЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ ПО ЧЛ. 35 ОТ ЗПКОНПИ, ПОДАДЕНИ ОТ СЛУЖИТЕЛИТЕ, ЧИЕТО ИМЕ ЗАПОЧВА С БУКВА Х
 
Имена Длъжност чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ за: чл.35, ал.1, т.3 от ЗПКОНПИ чл.35, ал.1, т.4 от ЗПКОНПИ
2018 2019 2020 2021
Христина Ганчева Златковска Главен юрисконсулт   2018          
Христина Георгиева Братанова Главен експерт   2018          
Христина Георгиева Петрова Директор   2018   2020 2021    
Христина Димитрова Василева Младши експерт       2020      
Христина Иванова Стратиева Директор   2018          
Христина Любенова Зафирова Главен експерт   2018 2019 2020 2021    
Христина Любенова Методиева Старши счетоводител   2018   2020      
Христина Стоянова Георгиева Старши юрисконсулт   2018   2020 2021    
Христина Цветкова Димова Старши инспектор   2018 2019 2020      
Христо Валентинов Чомаков Главен специалист   2018