РЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ ПО ЧЛ. 35 ОТ ЗПКОНПИ, ПОДАДЕНИ ОТ СЛУЖИТЕЛИТЕ, ЧИЕТО ИМЕ ЗАПОЧВА С БУКВА Х
 
Имена Длъжност чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ чл.35, ал.1, т.3 от ЗПКОНПИ чл.35, ал.1, т.4 от ЗПКОНПИ
Христина Бойкова Петрова Старши специалист ДА 2019    
Христина Ганчева Златковска Главен юрисконсулт   2018    
Христина Георгиева Братанова Главен експерт   2018    
Христина Георгиева Петрова Директор   2018    
Христина Иванова Стратиева Директор   2018    
Христина Красимирова Иванчева Директор   2018    
Христина Любенова Зафирова Главен експерт   2018; 2019    
Христина Любенова Методиева Старши счетоводител   2018    
Христина Стоянова Георгиева Старши юрисконсулт   2018    
Христина Цветкова Димова Старши инспектор   2018; 2019    
Христо Валентинов Чомаков Главен специалист   2018