РЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ ПО ЧЛ. 35 ОТ ЗПКОНПИ, ПОДАДЕНИ ОТ СЛУЖИТЕЛИТЕ, ЧИЕТО ИМЕ ЗАПОЧВА С БУКВА Г
 
Имена Длъжност чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ за: чл.35, ал.1, т.3 от ЗПКОНПИ чл.35, ал.1, т.4 от ЗПКОНПИ
2018 2019 2020 2021
Габриела Ерменчова Станкова Директор ДА   2019 2020      
Габриела Васкова Левтерова Главен специалист ДА       2021    
Галина Ангелова Карамишева Главен експерт ДА     2020 2021    
Галина Ангелова Николова Главен експерт ДА 2018     2021    
Галина Борисова Иванова Директор   2018          
Галина Борисова Малинова Директор   2018     2021    
Галина Георгиева Георгиева Директор   2018   2020      
Галина Димитрова Димитрова Старши специалист   2018   2020      
Галина Димитрова Христова Директор   2018          
Галина Желева Кънева Старши счетоводител ДА       2021    
Галина Любомирова Калковска Главен специалист   2018          
Галина Радославова Боянова Старши счетоводител ДА   2019 2020      
Галина Стоилова Йорданова Старши специалист   2018          
Галина Феодорова Петрова Главен специалист   2018          
Галина Цветанова Първанова Инспектор   2018   2020      
Галина Цветанова Станчева-Дукова Главен експерт ДА   2019 2020 2021    
Галинка Гачева Йотова Директор   2018          
Галя Владиславова Косовска-Георгиева Старши експерт ДА   2019 2020      
Галя Георгиева Алексиева-Костадинова Директор ДА     2020      
Галя Георгиева Петкова Старши инспектор   2018   2020      
Галя Димитрова Бързева Директор ДА   2019 2020      
Галя Петрова Йончева Главен експерт   2018          
Галя Пламенова Георгиева-Маринова Главен инспектор   2018   2020      
Галя Рангелова Каневска Инспектор   2018   2020      
Галя Христофорова Лозанова Главен експерт   2018   2020      
Ганка Филипова Филипова Директор ДА       2021    
Генчо Тилев Керезов Заместник-кмет ДА            
Георги Ангелов Георгиев Директор   2018          
Георги Асенов Панагонов Старши инспектор   2018          
Георги Атанасов Илков Старши специалист ДА     2020 2021    
Георги Бориславов Петраков Главен юрисконсулт   2018          
Георги Василев Динински Главен експерт   2018          
Георги Георгиев Стойков Старши юрисконсулт   2018   2020 2021    
Георги Димитров Николов Старши експерт   2018   2020 2021    
Георги Иванов Георгиев Юрисконсулт   2018   2020      
Георги Йорданов Георгиев Главен специалист   2018   2020      
Георги Малинов Милчов Младши експерт ДА       2021    
Георги Милчев Терзиев Старши експерт ДА     2020 2021    
Георги Николаев Георгиев Началник на отдел   2018          
Георги Петков Атанасов Главен експерт   2018          
Георги Пламенов Божинов Юрисконсулт ДА     2020      
Георги Станиславов Стоянов Младши експерт ДА     2020 2021    
Георги Стойчев Петровалиев Главен експерт ДА 2018          
Георги Стоянов Григоров Главен експерт   2018   2020      
Георги Тодоров Тодоров Старши инспектор   2018 2019 2020      
Георги Цветанов Цветанов Старши експерт ДА       2021    
Гергана Августова Цанева Директор   2018          
Гергана Алексиева Василева Директор   2018   2020 2021    
Гергана Ангелова Ангелова Главен експерт   2018   2020 2021    
Гергана Божидарова Милкова Главен експерт   2018          
Гергана Георгиева Симеонова Старши счетоводител   2018   2020      
Гергана Димитрова Коларова Главен експерт   2018          
Гергана Димитрова Тонева Главен специалист ДА       2021    
Гергана Желязкова Димитрова Главен експерт   2018          
Гергана Иванова Георгиева Директор   2018   2020     ДА
Гергана Иванова Димитрова Старши експерт ДА 2018          
Гергана Иванова Николова Главен експерт ДА 2018   2020 (1)
2020 (2)
     
Гергана Иванова Цанкова Директор   2018          
Гергана Кръстанова Георгиева-Кирилова Директор   2018  2019 2020      
Гергана Любомирова Делиджашка Директор   2018          
Гергана Николаева Петрова Директор   2018 2019 2020 2021    
Гергана Светославова Славчева Старши счетоводител   2018          
Гергана Спасова Янкова Старши инспектор   2018 2019 2020 2021    
Гергана Станоева Сеферинкина Главен вътрешен одитор   2018 2019        
Гергана Стефанова Милева Главен експерт   2018          
Гинка Димитрова Петкова Старши счетоводител   2018          
Гинка Христова Златанова Директор ДА       2021    
Горян Благовестов Милев Главен експерт ДА   2019 2020      
Грозданка Емилова Цветкова Старши експерт   2018