РЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ ПО ЧЛ. 35 ОТ ЗПКОНПИ, ПОДАДЕНИ ОТ СЛУЖИТЕЛИТЕ, ЧИЕТО ИМЕ ЗАПОЧВА С БУКВА Г
 
Имена Длъжност чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ чл.35, ал.1, т.3 от ЗПКОНПИ чл.35, ал.1, т.4 от ЗПКОНПИ
Габриела Ерменчова Станкова Директор ДА 2019    
Галина Ангелова Николова Старши експерт   2018    
Галина Борисова Иванова Директор   2018    
Галина Борисова Малинова Директор   2018    
Галина Георгиева Георгиева Директор   2018    
Галина Димитрова Димитрова Старши специалист   2018    
Галина Димитрова Христова Директор   2018    
Галина Любомирова Калковска Главен специалист   2018    
Галина Радославова Боянова Старши счетоводител ДА 2019    
Галина Симеонова Симеонова Началник на отдел ДА 2018    
Галина Стоилова Йорданова Старши специалист   2018    
Галина Феодорова Петрова Главен специалист   2018    
Галина Цветанова Първанова Инспектор   2018    
Галина Цветанова Станчева-Дукова Главен експерт ДА 2019    
Галинка Гачева Йотова Директор   2018    
Галинка Иванова Христова Директор   2018    
Галя Владиславова Косовска-Георгиева Старши експерт ДА 2019    
Галя Георгиева Петкова Старши инспектор   2018    
Галя Димитрова Бързева Директор ДА 2019    
Галя Петрова Йончева Главен експерт   2018    
Галя Пламенова Георгиева-Маринова Главен инспектор   2018    
Галя Рангелова Каневска Инспектор   2018    
Галя Христофорова Лозанова Главен експерт   2018    
Георги Ангелов Георгиев Директор   2018    
Георги Асенов Панагонов Старши инспектор   2018    
Георги Бориславов Петраков Главен юрисконсулт   2018    
Георги Василев Динински Главен експерт   2018    
Георги Георгиев Стойков Старши юрисконсулт   2018    
Георги Димитров Николов Старши експерт   2018    
Георги Иванов Георгиев Юрисконсулт   2018    
Георги Йорданов Георгиев Главен специалист   2018    
Георги Красимиров Припорски Главен експерт   2018    
Георги Николаев Георгиев Началник на отдел   2018    
Георги Петков Атанасов Главен експерт   2018    
Георги Пламенов Динчев Главен юрисконсулт   2018    
Георги Стойчев Петровалиев Главен експерт ДА 2018    
Георги Стоянов Григоров Главен експерт   2018    
Георги Тодоров Тодоров Старши инспектор   2018; 2019    
Гергана Августова Цанева Директор   2018    
Гергана Алексиева Василева Директор   2018    
Гергана Ангелова Ангелова Главен експерт   2018    
Гергана Божидарова Милкова Главен експерт   2018    
Гергана Георгиева Симеонова Старши счетоводител   2018    
Гергана Димитрова Коларова Главен експерт   2018    
Гергана Желязкова Димитрова Главен експерт   2018    
Гергана Иванова Георгиева Директор   2018   ДА
Гергана Иванова Димитрова Старши експерт ДА 2018    
Гергана Иванова Николова Старши експерт   2018    
Гергана Иванова Цанкова Директор   2018    
Гергана Кръстанова Георгиева-Кирилова Директор   2018; 2019    
Гергана Любомирова Делиджашка Директор   2018    
Гергана Миткова Лозанова Главен специалист   2018    
Гергана Николаева Петрова Директор   2018; 2019    
Гергана Светославова Славчева Старши счетоводител   2018    
Гергана Спасова Янкова Старши инспектор   2018; 2019    
Гергана Станоева Сеферинкина Главен вътрешен одитор   2018; 2019    
Гергана Стефанова Милева Главен експерт   2018    
Гергана Стойчева Белутова Началник на отдел   2018   ДА
Гинка Димитрова Петкова Старши счетоводител   2018    
Горян Благовестов Милев Главен експерт ДА 2019    
Грозданка Емилова Цветкова Старши експерт   2018