РЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ ПО ЧЛ. 35 ОТ ЗПКОНПИ, ПОДАДЕНИ ОТ СЛУЖИТЕЛИТЕ, ЧИЕТО ИМЕ ЗАПОЧВА С БУКВА Е
 
Имена Длъжност чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ чл.35, ал.1, т.3 от ЗПКОНПИ чл.35, ал.1, т.4 от ЗПКОНПИ
Евангелия Теохарова Петрова Главен специалист   2018    
Евгени Георгиев Атанасов Старши експерт   2018    
Евгени Иванов Радев Главен експерт   2018    
Евгения Ангелова Тонова Главен експерт   2018    
Евгения Генчева Михайлова Директор   2018    
Евгения Миткова Димитрова Старши експерт   2018    
Евгения Петрова Ковачева Главен специалист   2018    
Евелина Владова Сиракова Старши инспектор   2018    
Евелина Евгениева Корчева-Станчева Директор   2018    
Евелина Емануилова Христова Главен експерт   2018; 2019    
Евелина Йовкова Турмакова Юрисконсулт   2018    
Евлоги Чавдаров Исаков Младши експерт ДА 2019    
Екатерина Ангелова Йорданова Главен инспектор   2018    
Екатерина Георгиева Исаева Главен експерт   2018    
Екатерина Димитрова Захариева Началник на отдел   2018    
Екатерина Димитрова Черногорска Младши експерт   2018    
Екатерина Иванова Станкова Главен експерт   2018    
Екатерина Кирилова Кехайова Главен вътрешен одитор   2018; 2019    
Екатерина Николаева Митанкова Директор   2018    
Екатерина Руменова Високалийска Инспектор   2018    
Екатерина Цочева Райкова Старши счетоводител   2018    
Елвира Венциславова Захариева Старши специалист   2018    
Елвира Захариева Омайникова Директор   2018    
Елена Валентиновна Иванова Старши експерт ДА 2018    
Елена Венцеславова Димитрова Директор   2018    
Елена Георгиева Желязкова Главен експерт   2018    
Елена Димитрова Анастасова Старши експерт   2018    
Елена Димитрова Любенова Старши експерт   2018    
Елена Димитрова Христова Специалист   2018    
Елена Добринова Делииванова Младши експерт   2018    
Елена Иванова Банкова Старши инспектор   2018; 2019    
Елена Иванова Димитрова Началник на отдел   2018    
Елена Иванова Новкиришка Старши експерт ДА 2020    
Елена Илиева Герова Младши експерт ДА 2018    
Елена Йорданова Тонева Старши юрисконсулт   2018    
Елена Любомирова Василева Началник на отдел   2018    
Елена Ненкова Иванова Директор   2018    
Елена Панталеева Чавдарова Директор   2018    
Елена Прамакирова Филипова Главен експерт   2018    
Елена Райчева Ватрачка Директор   2018    
Елена Спасова Белоречкова Старши инспектор   2018    
Елена Спасова Ранова Главен специалист   2018    
Елена Стоянова Котева Инспектор   2018    
Елена Тодорова Коджейкова Главен специалист   2018    
Елена Христова Бачева Главен специалист   2018    
Еленица Георгиева Милушева-Иванова Главен експерт   2018    
Еленка Любомирова Топчева Старши специалист   2018    
Елеонора Георгиева Минкова Старши експерт   2018    
Елеонора Георгиева Стоименова Директор   2018    
Елеонора Димитрова Иванова Началник на отдел   2018    
Елеонора Димитрова Стоилкова Директор   2018    
Елеонора Живкова Аргилова Старши счетоводител   2018    
Елеонора Котева Котева Старши експерт   2018    
Елеонора Любомирова Манолова Главен специалист   2019    
Елеонора Христова Тодорова Главен специалист ДА 2018    
Елза Вихърова Коцева Главен експерт ДА 2018    
Елза Михайлова Иванова Директор   2018    
Елиза Христова Джерманова Главен специалист ДА 2019    
Елизабет Венциславова Любенова Главен експерт   2018    
Елизабет Живкова Димова Старши специалист ДА 2019    
Елина Иванова Джурджова Директор   20182019    
Елица Владимирова Пенева Старши експерт   2018    
Елица Панчева Димитрова Старши инспектор ДА 2018    
Елица Христова Мирчева-Николова Главен експерт   2018    
Елица Цветанова Костова-Комитска Главен експерт   2018    
Елка Александрова Радева Старши специалист   2018    
Елка Славеева Илиева Главен експерт   2018    
Емил Ангелов Савов Главен юрисконсулт   2018    
Емил Костадинов Костадинов Началник на отдел   2018    
Емил Парашкевов Миков Главен експерт   2018    
Емил Христов Вълков Счетоводител   2018    
Емилия Борисова Христова Главен експерт   2018    
Емилия Василева Караиванова Директор   2018    
Емилия Василева Тауфик Старши счетоводител ДА 2019    
Емилия Велинова Такова Директор   2018    
Емилия Деянова Аспарухова-Найденова Главен юрисконсулт   2018    
Емилия Емилова Даскалова Главен експерт   2018    
Емилия Ивайлова Димитрова Главен експерт   2018    
Емилия Иванова Димитрова Главен инспектор   2018    
Емилия Иванова Тодорова Главен специалист   2018    
Емилия Илиева Петрова Директор   2018    
Емилия Любенова Маркова Директор   2018    
Емилия Методиева Иванова Главен специалист   2018    
Емилия Младенова Недева Старши счетоводител   2018    
Емилия Павлова Лещарова Директор   2018    
Емилия Петкова Кирова Старши инспектор   2018    
Емилия Сталинова Боянска Началник на отдел   2018    
Емилия Христова Стойнева-Велчева Началник на отдел   2018    
Емилия Цветанова Михайлова Старши експерт ДА 2018 ДА  
Ерика Христова Младенова Директор   2018