РЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ ПО ЧЛ. 35 ОТ ЗПКОНПИ, ПОДАДЕНИ ОТ СЛУЖИТЕЛИТЕ, ЧИЕТО ИМЕ ЗАПОЧВА С БУКВА Д
 
Имена Длъжност чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ за: чл.35, ал.1, т.3 от ЗПКОНПИ чл.35, ал.1, т.4 от ЗПКОНПИ
2018 2019 2020 2021
Даниел Борисов Делев Началник на отдел   2018          
Даниел Пламенов Христов Специалист ДА 2018 2019 2020 2021    
Даниела Асенова Димитрова Главен експерт   2018     2021    
Даниела Атанасова Атанасова Началник на отдел   2018   2020 2021    
Даниела Георгиева Димитрова Главен експерт ДА 2018   2020      
Даниела Георгиева Соколова Главен експерт ДА 2018   2020      
Даниела Георгиева Угренова Главен експерт ДА   2019 2020 2021    
Даниела Иванова Блатечка Директор   2018          
Даниела Колева Димитрова Старши експерт   2018          
Даниела Колева Димитрова Финансов контрольор   2018 2019 2020      
Даниела Миланова Йорданова Инспектор ДА     2020 2021    
Даниела Николаева Кулинска Директор   2018   2020      
Даниела Николаева Младенова Старши експерт   2018          
Даниела Николаева Рошкева Главен специалист   2018          
Даниела Петрова Алексиева Старши инспектор   2018   2020 2021    
Даниела Стоянова Германова Главен специалист   2018          
Даниела Стоянова Колева Главен експерт   2018   2020 2021    
Даниела Тодорова Захарян Старши инспектор   2018   2020      
Даниела Янкова Аспарухова Главен специалист ДА     2020      
Даниела Янчева Анталавичева Главен експерт   2018          
Данче Иванова Караянидис Главен специалист   2018          
Дарина Георгиева Христова Младши експерт ДА       2021    
Деляна Любенова Сеченска Главен инженер   2018          
Денислав Пламенов Енчев Главен специалист   2018     2021    
Денислава Димитрова Божинова Младши експерт   2018   2020      
Деница Вълчанова Драганова Директор ДА            
Деница Стефанова Драганова Главен специалист ДА     2020 2021    
Десислава Ангелова Николова Директор ДА (2019)
ДА (2021)
  2019        
Десислава Валентинова Иванова-Бенова Главен специалист ДА   2019 2020 2021    
Десислава Георгиева Билева Заместник-кмет ДА            
Десислава Георгиева Кьосева Директор ДА   2019        
Десислава Георгиева Стоянова-Станимирова Главен вътрешен одитор   2018 2019        
Десислава Григорова Лучкова-Йорданова Директор   2018          
Десислава Давидова Илиева Главен експерт   2018          
Десислава Димитрова Антова Началник на отдел ДА     2020      
Десислава Драганова Желева Старши експерт ДА 2018   2020 2021    
Десислава Жорова Петрова Директор ДА     2020 2021    
Десислава Зосимова Цонева Старши експерт     2019        
Десислава Иванова Галева Старши специалист   2018          
Десислава Крумова Радкова Директор ДА (2020)
ДА (2021)
    2020 2021    
Десислава Милкова Панова Главен експерт ДА     2020      
Десислава Николова Сеганова Главен специалист   2018          
Десислава Петрова Петрова Главен юрисконсулт   2018   2020 2021    
Десислава Петрова Янкова Директор ДА 2018 2019 2020      
Десислава Севдалинова Стефанова Главен експерт ДА (2018)
ДА
(2021)
2018     2021    
Десислава Стефанова Георгиева Главен експерт   2018          
Десислава Стефанова Темелкова Главен експерт   2018          
Десислава Страхилова Дургова Директор ДА     2020 2021    
Десислава Теодорова Манчева Началник на отдел   2018 2019        
Десислава Тодорова Иванова Директор ДА       2021    
Десислава Трайкова Кирилова Главен специалист   2018   2020      
Десислава Христова Секиранова Главен експерт ДА 2018          
Детелин Цветанов Христов Старши инспектор ДА            
Детелина Димитрова Христова Старши инспектор   2018   2020      
Деян Веселинов Христов Главен специалист   2018   2020 2021    
Диана Андонова Аврамова Началник на отдел   2018   2020 2021    
Диана Божидарова Гаргова Старши вътрешен одитор ДА            
Диана Борисова Минчева Специалист   2018          
Диана Веселинова Агонцева Главен специалист   2018          
Диана Емилова Георгиева Старши експерт   2018          
Диана Ивайлова Карагуйска Главен експерт   2018          
Диана Любомирова Ганева Главен специалист ДА     2020      
Диана Методиева Цекова Главен експерт   2018          
Диана Михайлова Асенова Старши инспектор   2018   2020      
Диана Рангелова Трифонова-Танчева Директор   2018          
Диана Светославова Цветанова Директор   2018          
Диляна Георгиева Каменова Главен експерт   2018          
Диляна Емилова Арнаудова-Стоянова Старши експерт ДА     2020 2021    
Димана Стоянова Пунчева Старши експерт   2018          
Димитрина Витанова Герасимова Началник на отдел   2018  2019 2020      
Димитрина Димитрова Колева Старши счетоводител   2018   2020      
Димитрина Иванова Алексова Старши счетоводител ДА   2019        
Димитрина Илиева Димитрова Специалист ДА   2019 2020 2021    
Димитрина Сотирова Савова Старши специалист   2018   2020 2021    
Димитринка Величкова Димитрова Директор   2018     2021    
Димитринка Илиева Йорданова Директор   2018          
Димитринка Кирилова Лозанова Директор ДА (2019)
ДА (2021)
  2019        
Димитринка Павлова Цветкова Главен юрисконсулт   2018          
Димитринка Радкова Богданова Директор   2018          
Димитринка Симеонова Симова Директор   2018 2019        
Димитър Боянов Кусаров Началник на отдел   2018          
Димитър Василев Владимиров Главен инспектор   2018          
Димитър Димитров Чудомиров Старши експерт ДА (2020)
ДА (2021)
      2021 (1)
2021 (2)
   
Димитър Иванов Петров Директор   2018 2019 2020 2021    
Димитър Иванов Янакиев Старши юрисконсулт ДА     2020 2021    
Димитър Михайлов Петров Старши експерт ДА   2019 2020 (1)
2020 (2)
2021    
Димитър Павлов Вакавлиев Директор     2019        
Димитър Пламенов Данчев Директор   2018          
Димитър Пламенов Павлов Юрисконсулт   2018   2020 2021    
Димитър Полиев Йорданов Главен експерт ДА 2018 2019 2020 (1)
2020 (2)
2021    
Димитър Точков Токов Главен експерт   2018          
Димитър Христов Троански Главен експерт   2018   2020   ДА  
Диян Иванов Иванов Юрисконсулт ДА   2019 2020      
Дияна Йорданова Топузова Директор ДА            
Добрин Пенев Райнов Началник на отдел   2018   2020      
Добрин Стратев Иванов Главен експерт ДА 2018   2020      
Добрина Василева Харалампиева Директор ДА 2018          
Добрина Петрова Йорданова Главен експерт   2018          
Добринка Иванова Благова Директор ДА (2020)
ДА (2021)
    2020 2021    
Добринка Тодорова Маринова Главен инспектор   2018   2020      
Добромир Личев Бориславов Директор   2018   2020 2021    
Дончо Илков Христев Старши експерт ДА   2019        
Дончо Петров Барбалов Заместник-кмет ДА            
Дора Александрова Германова-Лисева Директор   2018          
Дора Николова Тодорова Старши експерт   2018   2020 2021    
Дочка Стоянова Мичева Директор   2018   2020 2021    
Драга Николова Тасева Главен експерт   2018          
Драгомир Георгиев Досев Главен експерт   2018          
Драгомира Костадинова Цветкова Старши експерт ДА     2020      
Драгослава Георгиева Лунджова Главен експерт   2018     2021    
Дянка Георгиева Ангелова-Жекова Главен юрисконсулт   2018 2019