РЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ ПО ЧЛ. 35 ОТ ЗПКОНПИ, ПОДАДЕНИ ОТ СЛУЖИТЕЛИТЕ, ЧИЕТО ИМЕ ЗАПОЧВА С БУКВА Б
 
Имена Длъжност чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ за: чл.35, ал.1, т.3 от ЗПКОНПИ чл.35, ал.1, т.4 от ЗПКОНПИ
2018 2019 2020 2021
Беата Николова Цонева Главен експерт   2018   2020      
Биляна Емилова Паликрушева Старши експерт   2018   2020      
Биляна Иванова Попова Старши инспектор ДА   2019   2021    
Биляна Методиева Балева Юрисконсулт   2018   2020 2021    
Биляна Севдалинова Генова Директор   2018          
Бисер Николов Ангелов Главен експерт   2018          
Бисера Севдалинова Личева Директор   2018          
Бистра Цонева Иванова-Тодорова Главен експерт   2018          
Блага Иванова Живкова Началник на отдел   2018          
Блага Петрова Некова Директор ДА       2021    
Благовеста Любенова Томова Главен експерт ДА       2021    
Божанка Харалампиева Монева Главен специалист   2018   2020 2021    
Божидар Иванов Димитров Главен експерт ДА     2020      
Божидар Петров Георгиев Юрисконсулт ДА            
Божидар Светославов Миланов Старши експерт ДА     2020      
Божидар Стефанов Стефанов Юрисконсулт ДА 2018          
Божидара Евтимова Дамянова Старши инспектор ДА       2021    
Бойка Василева Боянова Старши инспектор   2018          
Бойка Иванова Троанска Главен специалист ДА     2020      
Бойка Петрова Къдрева-Крепчева Директор   2018     2021    
Бойка Стефанова Джунакова Директор   2018     2021    
Бойка Тодорова Милева Главен експерт   2018          
Бойко Алексиев Секиранов Началник на отдел   2018          
Бойко Лозанов Дръндарски Главен експерт   2018          
Борис Богданов Катинов Главен експерт   2018          
Борис Бориславов Кишкилов Началник на отдел   2018   2020 2021    
Борис Владиславов Божков Старши инспектор   2018   2020      
Борис Иванов Самарджиев Старши експерт ДА            
Борис Руменов Гарчев Главен юрисконсулт   2018          
Борислав Кирилов Димитров Главен експерт   2018          
Борислав Любенов Панайотов Директор   2018   2020      
Борислава Валентинова Ганева-Кирилова Юрисконсулт ДА   2019 2020 2021    
Боряна Борисова Маринова Главен експерт ДА            
Боряна Валериева Георгиева Директор ДА            
Боряна Веселинова Байчева Главен експерт   2018   2020      
Боряна Иванова Гошева Старши юрисконсулт ДА   2019        
Боряна Йорданова Банова Директор ДА     2020      
Боряна Петрова Тасева Главен експерт   2018          
Ботьо Стефанов Ботев Началник на отдел   2018          
Боян Ангелов Ангелов Главен експерт   2018 2019        
Боян Василев Цачев Специалист ДА     2020      
Боян Веселинов Недев Главен експерт   2018   2020      
Боян Юлиянов Фиданов Младши експерт       2020      
Бояна Милчева Попова Главен експерт   2018