РЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ ПО ЧЛ. 35 ОТ ЗПКОНПИ, ПОДАДЕНИ ОТ СЛУЖИТЕЛИТЕ, ЧИЕТО ИМЕ ЗАПОЧВА С БУКВА А
 
Имена Длъжност чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ за: чл.35, ал.1, т.3 от ЗПКОНПИ чл.35, ал.1, т.4 от ЗПКОНПИ
2018 2019 2020
Августина Георгиева Русева Директор   2018   2020    
Аделина Викторова Мишкина Старши счетоводител   2018        
Аделина Костадинова Филева Директор   2018        
Аделина Кръстанова Пашалийска Директор ДА     2020    
Аделина Стойчева Райкова Главен специалист   2018        
Адриана Ангелова Вълчева Главен експерт   2018        
Адриана Атанасова Чиплакова Младши експерт   2018   2020    
Адриана Валентинова Ганева Юрисконсулт ДА   2019 2020    
Адриана Василева Коева Главен експерт   2018 2019 2020    
Адриана Велинова Божилова Главен специалист   2018   2020    
Адриана Вълчева Лапева Главен експерт   2018        
Адриана Генчева Харизанова Старши експерт   2018        
Адриана Николаева Георгиева Главен експерт   2018        
Адриана Росенова Манолова-Василева Главен юрисконсулт   2018   2020    
Адриана Симеонова Христова Главен специалист ДА     2020    
Аида Аршавир Горненска Старши счетоводител   2018        
Аксиния Христова Петкова Директор   2018        
Албена Богомилова Лозева Главен експерт   2018        
Албена Вескова Петрова-Цочева Директор ДА     2020    
Албена Димитрова Бакърджиева Главен експерт   2018 2019 2020    
Албена Дойчева Михайлова Старши счетоводител   2018        
Албена Любенова Топалова Старши специалист   2018   2020    
Албена Монова Генова Главен експерт   2018 2019      
Албена Петрова Иванова-Тотева Директор   2018        
Албена Пламенова Йосифова Главен юрисконсулт   2018   2020    
Албена Симеонова Никифорова Главен експерт   2018 2019 2020    
Албена Христова Атанасова Заместник-кмет ДА          
Албена Ценова Алипиева-Герова Директор ДА     2020    
Александра Григорова Атанасова Директор   2018        
Александра Николаева Петрова Главен юрисконсулт   2018        
Александър Владимиров Тодоров Старши експерт ДА 2018   2020    
Александър Грозев Грозев Старши експерт   2018   2020    
Александър Иванов Лумбев Главен експерт ДА 2018 2019 2020    
Александър Николаев Малински Директор ДА     2020 (1)
2020 (2)
2020 (3)
   
Александър Спасов Спасов Главен експерт ДА 2018   2020    
Алена Благоева Ноева Старши експерт   2018   2020    
Амелия Пламенова Митова Главен юрисконсулт   2018        
Ана Георгиева Зографова-Лишкова Директор   2018   2020    
Ана Димитрова Георгиева Младши експерт ДА     2020    
Анастасия Петрова Кисова Главен експерт   2018        
Ангел Василев Иванов Главен експерт   2018   2020    
Ангел Иванов Джоргов Заместник-кмет ДА          
Ангел Станков Манавски Главен специалист ДА   2019 2020    
Ангелина Емилова Бунова Директор ДА          
Ангелина Стефанова Тодорова Главен експерт   2018   2020    
Андрей Иванов Стоянов Старши инспектор   2018   2020    
Андрея Иванова Ружева Старши експерт   2018   2020    
Андриана Димитрова Лазарова Главен експерт ДА 2018   2020    
Анелия Георгиева Христова Старши счетоводител   2018        
Анелия Димитрова Костова Старши специалист   2018   2020    
Анелия Живкова Георгиева Главен юрисконсулт ДА 2020        
Анелия Костадинова Тодорова Инспектор ДА   2019 2020    
Анелия Петрова Спасова Главен специалист   2018        
Анета Иванова Маркова Старши счетоводител   2018        
Анета Илиева Иванова-Грозева Главен експерт   2018        
Анета Йорданова Христова Старши инспектор   2018   2020    
Анета Стоянова Константинова Младши експерт ДА 2018        
Анжела Иванова Пешкова Началник на отдел   2018        
Ани Иванова Андонова Директор   2018        
Ани Иванова Болен Главен експерт   2018   2020    
Ани Любомирова Иванова Главен експерт   2018        
Ани Томова Попова Директор ДА   2019      
Ани Филипова Кюртева-Гогаджова Директор ДА   2019 2020    
Анита Георгиева Георгиева Счетоводител ДА 2018        
Анита Бойкова Методиева-Алексиева Старши експерт ДА     2020    
Анита Желязкова Паскалева Старши експерт ДА 2018        
Анна Анелиева Павлова Старши експерт   2018   2020    
Анна Антонова Сибинова Старши юрисконсулт ДА   2019 2020    
Анна Атанасова Чолакова Старши инспектор   2018   2020    
Анна Венелин Цветкова Главен специалист   2018        
Анна Георгиева Дамянова Директор   2018   2020    
Анна Иванова Ганчева Директор ДА   2019 2020    
Анна Мари Людмилова Сапунджиева Главен експерт ДА     2020    
Анна Николаева Цачева Старши експерт   2018        
Анна Павлова Захаринова Старши инспектор   2018   2020    
Анна Светозарова Донева Главен експерт   2018 2019 2020    
Анна Славчева Методиева Главен експерт ДА 2018        
Анна Христова Ангелова Старши инспектор   2018        
Антоанела Николаева Банкова Главен експерт   2018        
Антоанета Атанасова Тончева Главен експерт   2018 2019 2020    
Антоанета Богомилова Петкова Главен вътрешен одитор   2018        
Антоанета Димитрова Георгиева Старши счетоводител   2018   2020    
Антоанета Димитрова Иванова Директор   2018        
Антоанета Иванова Кръстанова Директор   2018   2020    
Антоанета Иванова Цанева Директор   2018        
Антоанета Николова Хаджийска Директор   2018        
Антоанета Петрова Андонова-Евлогиева Директор   2018        
Антоанета Петрова Савова Вътрешен одитор   2018 2019      
Антоанета Янакиева Борисова Инспектор ДА     2020    
Антон Александров Таранджийски Специалист ДА 2018   2020    
Антон Димитров Константинов Старши експерт   2018        
Антония Георгиева Денева Главен експерт ДА 2018 2019 2020    
Антония Любомирова Новакова Началник на отдел   2018        
Антония Петкова Петкова Младши експерт   2018        
Ариета Вичишта Директор ДА   2019 2020    
Асен Иванов Чакъров Главен експерт   2018   2020    
Ася Георгиева Ламбрева Главен експерт   2018        
Ася Кирилова Георгиева Главен юрисконсулт   2018        
Ася Кирилова Сергиева Главен експерт   2018   2020    
Ася Любчова Миланова Младши експерт   2018        
Ася Миленова Любенова Старши специалист   2018   2020    
Ася Юриева Драганова Директор ДА     2020    
Атанас Митков Константинов Юрисконсулт ДА     2020    
Атанаска Савова Герасимова-Педан Главен експерт   2018   2020    
Афродита Димитрова Ильовска Директор   2018