Структура на дирекция „КЛИМАТ, ЕНЕРГИЯ И ВЪЗДУХ“:

 • Отдел "Въздух"
 • Отдел "Климат и енергия"

Функции на дирекцията:

 • Координира,организира и участва в подготовката и актуализацията на планове, програми, стратегии и наредби на Столична община, насочени към енергията, опазване качеството на атмосферния въздух, ограничаване, справяне с последиците от и адаптация към климатичните изменения.
 • Мониторинг и контрол върху изпълнението на изготвените и приети планове, програми и стратегии на СО.
 • Изготвяне на периодични отчети до ръководството на СО за резултатите от изпълнението на приетите документи.
 • Изготвяне на отчети до Агенцията за устойчиво енергийно развитие, свързани със задълженията на СО за енергия от възобновяеми източници.
 • Подготовка и изграждане на Общински енергиен център.
 • Изготвяне на енергиен баланс на СО.
 • Мониторинг на изпълнението на заложените в Плана за действие за устойчиво енергийно развитие мерки и дейности и изготвяне на двугодишни мониторингови доклади.
 • Подготовка на документацията за изграждане на обекти, насочени към мониторинг и опазване на качеството на атмосферния въздух и ограничаване и справяне с последиците от климатичните изменения.
 • Изготвяне становища, отговори на жалби и молби от физически и юридически лица.
 • Участва в процеса на планиране на бюджетните средства за изпълнението на планове, програми и стратегии, свързани с енергия, качество на атмосферния въздух и климат.

Функции на отдел „Въздух“:

 • Координира, организира и участва в подготовката и актуализацията на планове, програми, стратегии и наредби на Столична община, насочени към опазване качеството на атмосферния въздух.
 • Мониторинг и контрол върху изпълнението на изготвените и приети планове, програми и стратегии на СО.
 • Изготвяне на периодични отчети до ръководството на СО за резултатите от изпълнението на приетите документи.
 • Мониторинг на изпълнението на заложените в Плана за действие към Програмата за качество на атмосферния въздух на СО 2015-2020 г. и изготвяне на отчет по мерките.
 • Подготовка на документацията за изграждане на обекти, насочени към мониторинг и опазване на качеството на атмосферния въздух и ограничаване и справяне с последиците от климатичните изменения.
 • Изготвяне становища, отговори на жалби и молби от физически и юридически лица.
 • Участва в процеса на планиране на бюджетните средства за изпълнението на планове, програми и стратегии, свързани с качество на атмосферния въздух.
 • Участва в комисии, създадени със заповед на кмета на СО, свързани с опазване качеството на атмосферния въздух.

Функции на отдел „Климат и енергия“:

 • Координира, организира и участва в подготовката и актуализацията на планове, програми, стратегии и наредби на Столична община, насочени към енергията, ограничаване, справяне с последиците от и адаптация към климатичните изменения.
 • Мониторинг и контрол върху изпълнението на изготвените и приети планове, програми и стратегии на СО.
 • Изготвяне на периодични отчети до ръководството на СО за резултатите от изпълнението на приетите документи.
 • Изготвяне на отчети до Агенцията за устойчиво енергийно развитие, свързани със задълженията на СО по чл. 12 от Закона за енергийна ефективност и чл.10 от Закона за енергия от възобновяеми източници.
 • Подготовка и изграждане на Общински енергиен център.
 • Изготвяне на енергиен баланс на СО.
 • Мониторинг на изпълнението на заложените в Плана за действие за устойчиво енергийно развитие на СО 2012-2020 г., мерки и дейности и изготвяне на двугодишни мониторингови доклади.
 • Подготовка на документацията за изграждане на обекти, насочени към ограничаване и справяне с последиците от климатичните изменения.
 • Изготвяне становища, отговори на жалби и молби от физически и юридически лица.
 • Участва в процеса на планиране на бюджетните средства за изпълнението на планове, програми и стратегии, свързани с енергия и климат.