„Искам да бъда добър, искам да бъда полезен, искам да бъда личност!“
25.04. (сряда) 2018 година – „Ден на красотата и надеждата“ ...

„Изпълнение на действия за превенция на ранното отпадане от училище“ (Stay Tuned)
Проект Stay Tuned насърчава развитието на европейски мрежи за сътрудничество при осигуряване на превенция на ранното отпадане от училище ...

Младежки дейности
Разработеният план-програма за младежки дейности цели създаването на възможности за пълноценно развитие на младите хора, изграждане у тях на активна гражданска позиция и включване в процеса на вземане на решения. ...