РЕЧНИ КОРИТА

 

Списък за речните участъци, включени в плановата Програма за почистване на речни корита, преминаващи през урбанизираната територия на Столична община, за 2022 г.


От 01.04.2020 г. започна почистването на речните корита на територията на Столична община в изпълнение на Годишната планова програма за 2020 година. С приоритет се извършва почистване на водостоците на "Софийски околовръстен път" – Южна дъга. Предстои да се почистят от битови отпадъци бермите и склоновете на реките в централната градска част, Владайска, Перловска и участъците за целогодишна поддръжка. Ще се осигури проводимостта в участъци от реки, които могат да създадат предпоставки за критични или аварийни ситуации.
 

ПОЧИСТЕНИ РЕЧНИ КОРИТА ПРЕЗ 2019 Г. НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА

Обратно Река Владайска, с. Владая, район "Витоша"

 

ПРЕДИ СЛЕД
ЯЗОВИРИ, ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ


Столична община изпълнява функциите на оператор на язовирна стена съгласно изискванията на Закона за водите и Наредба за условията и реда за осъществяване на техническата и безопасната експлоатация на язовирните стени и на съоръженията към тях, както и на контрол за техническото им състояние.

За язовирите са изготвени и утвърдени инструкции за техническа експлоатация, програми за технически контрол и аварийни планове за действия при екстремни и аварийни условия.

В периода 2011 – 2016 г. основно са ремонтирани язовирите "Суходол – 2", "Мрамор" и "Мърчаево". Изградени са контролно-измервателни системи за следене деформациите на язовирната стена и филтрацията през нея.