Назад

Условия и изисквания за сключване на договор за организиране на система за разделно събиране на битови отпадъци (от облекла и текстил) от домакинствата на територията на Столична община

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

СТОЛИЧНА ОБЩИНА информира, че с Решение № 730 от 25.10.2018 г. на Столичен общински съвет са приети  минимални условия и изисквания за сключване на договор за организиране на система за разделно събиране на битови отпадъци на територията на Столична община за отпадъчни материали от облекла и текстил от домакинствата.

Всички лица, притежаващи разрешение или регистрационен документ, издаден по реда на Закона за управление на отпадъците и/или комплексно разрешително, издадено по реда на глава седма, раздел II от Закона за опазване на околната среда, които проявяват интерес и отговарят на минималните условия и изисквания съгласно Приложение № 1 към Решение № 730/25.10.2018 г. на СОС (https://council.sofia.bg/documents/20182/658447/Pr.1-R.730.pdf/7bb3e4cd-4a38-4e83-9e74-23616132c9e3), могат да представят документи в деловодството на Столична община, ул. "Московска“ № 33 или електронно чрез Контактния център на Столична община, като задължително се представят:

- Копия от разрешение или регистрационен документ, издаден по реда на Закона за управление на отпадъците и/или комплексно разрешително, издадено по реда на глава седма, раздел II от Закона за опазване на околната среда.

- Кандидатът за организиране на система за разделно събиране на отпадъци следва да оферира срок, който не може да бъде по-малък от 12 месеца и повече от 36 месеца.

- Програма за разделно събиране на отпадъци от облекла и текстилни материали, която ще се изпълнява като неразделна част от договора.

Програмата за разделно събиране на отпадъци трябва да е съобразена с минималните условия и изисквания (Приложение № 1 към  Решение № 730/25.10.2018 г. на СОС) и задължително включва:

1. План за изграждане на системите за разделно събиране на отпадъци от облекла и текстилни материали,  в т.ч.:

а) предложение за разполагане на контейнери;

б) описание на вида и техническите характеристики на контейнерите  за разделно събиране и използваните специализирани транспортни средства за тяхното обслужване, както и информация за предвидената честота (за месец) на извозване на отпадъците. За вида и характеристиките на съдовете за разделно събиране и специализираните транспортни средства, които ще се използват, се прилагат съответните сертификати от производителя, преведени и на български език – при необходимост.

в) график и разчети за осигуряване на допълнителен брой специализирани контейнери  за разделно събиране и специализирани транспортни средства за тяхното обслужване.

2. Информация за съществуващите площадки и съоръжения за предварително третиране, в т.ч. сепариране на разделно събраните отпадъци, отговаряща на изискванията по т.2.3 и т. 2.4. от Приложение 1 към  Решение № 730 от 25.10.2018 г. на СОС.

3. Предварителен разчет на очакваните количества разделно събрани битови отпадъци от облекла и текстилни материали (годишно).

4. План на информационно-разяснителна кампания и информационни материали по прилагане на системата за разделно събиране.

5. Предварителен финансов разчет на изграждане на система за разделно събиране, оползотворяване и рециклиране на отпадъци  като първоначална инвестиция и експлоатационни разходи годишно.

Телефон за допълнителна информация: 02/9377550, адрес: гр. София, ул. „Париж“ № 5 – дирекция „Управление на отпадъците“ – Столична община.


Назад

Къде и как да изхвърляме ненужния текстил?

Правилното събиране и третиране на текстилните отпадъци намалява вредното влияние на този вид отпадък върху компонентите на околната среда, включително и върху качеството на атмосферния въздух. През 2018 г. Столичната община проведе различни инициативи за събиране на ненужен текстил от домакинствата, в резултат на които бяха събрани и последващо третирани общо 24.5 тона текстилни отпадъци.

От началото на 2019 г. Столичната община започна поетапното разполагане на специализирани контейнери за текстилни отпадъци на територията на Столична община, които не позволяват неправомерно изваждане на отпадъците от тях.

Точните локации на постоянните контейнери за текстил, можете да намерите тук

Карта на местоположението и GPS координатите на контейнерите може да намерите на: https://texcycle.bg/bin-locations-list/

Какво се случва със събрания текстил?

Събраните в контейнерите отпадъци се транспортират от специализираните компании за третиране на текстилни отпадъци до техни площадки, на които се извършва последващо сортиране на съдържанието в контейнерите. При процеса отпадъците се сортират по видове, като годните за повторна употреба се отделят. Друга част от текстилните отпадъци се сортират и нарязват и се използват като памучни парцали за индустрията. Текстилните материи, които не са подходящи за директна повторна употреба като дрехи или парцали, и други отпадъци, отделени в процеса на сортиране (например опаковки), се балират и предават на други компании за правилно рециклиране и оползотворяване. Негодни текстилни материали (напр. дънки и бял текстил) се сортират по цвят, изрязват се техните ципове и копчета и се предават на инсталации за производство на изолационна вата.


Назад

Пунктове за изхвърляне на стари гуми от домакинствата

Във връзка със сезонната смяна на автомобилни гуми от домакинствата Столичната община напомня на гражданите да изхвърлят старите си автомобилни гуми единствено на обособените за целта места. Правилното изхвърляне на автомобилни гуми е важна мярка за по-чист въздух и сигурна превенция срещу нерегламентираното събиране и последващото им изгаряне за отопление, което би имало сериозни последствия върху качеството на атмосферния въздух.

Старите автомобилни гуми могат да бъдат оставяни както на място – в центровете за смяна на гуми, така и на специално разкритите от Столичния инспекторат пунктове (площадки) в 13 района на Столична община. Точните адреси на площадките могат да бъдат намерени тук.


Назад

Интегрирана система за управление на отпадъците


 

В резултат на цялостната Интегрирана система за управление на отпадъците депонирането на битовите отпадъци в Столична община намалява от 100% на 16% само за 10 години (от 2007 г.).

Повече за Интегрираната система можете да научите тук: www.sofiawastemanagement.eu


Ред за посещения от учебни заведения и външни организации на инсталациите и съоръженията, разположени на площадка „Садината“ и площадка „Хан Богров“, и експлоатирани от ОП СПТО.
 Назад

Обществено обсъждане за поемане на общински дългосрочен дълг, свързан с изпълнението на проект „Изграждане на инсталация за комбинирано производство на енергия в София с оползотворяване на RDF отпадък“

Назад

Как и къде да изхвърляме разделно отпадъците?

Назад

Къде да изхвърлим разделно старите си електрически уреди?

Събирането на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО) се извършва от „Елтехресурс” АД – гр. София и „Екобултех” АД – гр. София по предварително утвърден от Столична община годишен график. Необходима е предварителна заявка по телефона и Вашият уред (уреди) ще бъде извозен безплатно от дома Ви.


За максимално удобството е създадена възможност за организиране на предаването на уредите и в неработни дни.

„Екобултех” АД – адрес: гр. София, кв. "Бояна", ул. „Маринковица" 2Б, е-mail: frontoffice@ecobultech.comhttp://www.ecobultex.com

Приемат заявки за райони „Красна поляна” и „Овча купел”, от понеделник до петък, на телефони: 02/441 50 56, 02/441 50 57, 02/441 50 58, а за събота – на телефон 0888 602 916.

„Елтехресурс” АД – гр. София 1517, бул. „Владимир Вазов” 40, ет. 2, http://eltechresource.com
Приемат заявки за всички останали райони на територията на Столична община на безплатен телефон: 0800 14 100 или на мобилни телефони: 0886 229 956, 0884 610 254 или на e-mail адрес: order@makmetal.eu

План-график за разделно събиране на излязло от употреба електронно и електрическо оборудване  за 2018 г.


Назад

Къде да изхвърлим отрязаното коледно дърво след празниците?

Столична община напомня на всички, които предпочетат да украсят отрязана жива елха в дома си, след празниците да изхвърлят дървото до сивите контейнери за битови отпадъци. Специализиран превоз ще събере елхите по график и ще ги извози за рециклиране на инсталацията за биологично третиране „Хан Богров“, където ще бъдат преработени и от тях ще бъде направен компост за подхранване на почвата. 
Апелираме жителите на районите „Витоша“, „Панчарево“, „Връбница“, „Нови Искър“, „Кремиковци“, и “Овча купел“ да изхвърлят коледните си дръвчета на изградените обособени места за събиране на зелени биоразградими отпадъци от домакинствата, както следва по адреси:

1. Район "Витоша" на ул. "Беловодски път", старото обръщало на авт. № 63
2. Район "Витоша" – кв. "Симеоново" – площад "Виктория"
3. Район “Витоша“, с. Владая – ул. "Любомир Миланов Дамянов“ 
4. Район “Нови Искър“ –  ул. „Кумарица“ № 60
5. Район “Връбница“ , с. Мрамор – ул. „Васил Левски“
6. Район "Панчарево" – с. Горни Лозен, ул. "Кайгана" и ул. "Съединение" до трафопоста
7. Район "Панчарево" – с. Долни Лозен – ул. "В. Левски" и ул. "Иван Пешев" срещу № 32
8. Район “Кремиковци" – кв. „Челопечене" на ул. "Гилица"
9. Район “Кремиковци"  – с. Яна на ул. "Св. Анна"
10. Район "Овча купел" – кв. "Горна баня" до моста на Домуз дере.


Назад

Събиране на опасни отпадъци от дома

От началото на 2012 г. на територията на Столична община започна прилагането на съвършено нова за страната Система за разделно събиране на опасни отпадъци от домакинствата.

Опасните отпадъци се приемат от домовете на гражданите по заявка и веднъж месечно в Мобилен събирателен пункт.

Лекарствата с изтекъл срок на годност се събират само в Мобилен събирателен пункт.

Разположението на Мобилния събирателен пункт е съгласно Графика, утвърден от Столична община.

За информация и заявки за предаване на опасни отпадъци от Вашето домакинство позвънете на тел. 0700 11 750 на цената на един градски разговор.

Предаването е безплатно. 


Най-често срещаните опасни отпадъци от дома са:

• Живак и живаксъдържащи уреди
• Лакове и бояджийски материали
• Домакински препарати и химикали
• Мастила и замърсени опаковки
• Фармацевтични продукти (лекарства с изтекъл срок на годност)

График на мобилен събирателен пункт за опасни отпадъци от домакинствата за 2019 г.

График на мобилен събирателен пункт за опасни отпадъци от домакинствата за 2018 г.


Назад

Транспортиране на строителни и едрогабаритни отпадъци и земни маси

 Направления за определяне на маршрут за транспортиране на строителни отпадъци и/или земни маси

СТОЛИЧНА ОБЩИНА (направление "Архитектура и градоустройство")

Район ''Банкя'' Район ''Искър'' Район ''Младост'' Район ''Подуяне''
Район ''Витоша'' Район ''Красна поляна'' Район ''Надежда'' Район ''Сердика''
Район ''Връбница'' Район ''Красно село'' Район ''Нови Искър'' Район ''Слатина''
Район ''Възраждане'' Район ''Кремиковци'' Район ''Оборище'' Район ''Средец''
Район ''Изгрев'' Район ''Лозенец'' Район ''Овча купел'' Район ''Студентски''
Район ''Илинден'' Район ''Люлин'' Район ''Панчарево'' Район ''Триадица''

 

Съобщение  относно изменение и допълнение на Наредбата за управление на отпадъците и поддържане и опазване на чистотата на територията на Столична община, приета с Решение № 364 по Протокол № 84 от 25.06.2015 г.

Графици за събиране и транспортиране на едрогабаритни отпадъци и строителни отпадъци от ремонтна дейност, образувани от домакинствата


Назад

Определени места за разделно събиране на зелени биоотпадъци по райони

ЗАПОВЕДИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ ГРАНИЦИТЕ НА СМЕТОСЪБИРАНЕ И СМЕТОИЗВОЗВАНЕ