Заповед РД-02-15-146/02.12.2014 г. по ЗУТ за изготвяне на ПУП -ПП за жп линия София-Пловдив /за Елин Пелин/

Заповед № РД-02-15-146/02.12.2014 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройство във връзка с изпълнението на проект "Модернизация на желозопътната линия София-Пловдив: железопътни...

Уведомление за инвестиционно предложение за: Интегриран Столичен градски транспорт –фаза II

УВЕДОМЛЕНИЕ  за инвестиционно предложение   (съгласно приложение № 1 към чл.10, ал.1 и приложение № 2 към чл.10, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка...

Инвестиционно предложение за: „Интегриран Столичен градски транспорт –фаза II”

Изпълнението на проекта ще бъде финансирано по Оперативна програма Оперативна програма „Региони в растеж” (ОПРР) – 2014-2020

Инвестиционно предложение за Основен ремонт на път /рехабилитация/ на Път I-1 Път II-17 - гара Яна в участъка от км. 191+959 до км. 237+553 и на Път II-82 Костенец - Самоков – София в участъка от км. 0+000 до км. 86+100

В Столична община е постъпило Инвестиционно предложение на Агенция пътна инфраструктура за „Основен ремонт на път /рехабилитация/ на Път I-1 „Път II-17 - гара Яна” в участъка от км. 191+959...

Обявление на министърът на регионалното развитие и благоустройството, във връзка с изграждане на обект Северна скоростна тангента, от км 0+000 до км 16+400'' (идинтичен с км 16+540), участък от км о+000 до км 15+100 на територията на област София

Министърът на регионалното развитие и благоустройството, на основание чл. 34а, ал. 3 от Закона за държавната собственост обявявя, че с Решение № 794 от 12 октомври 2015 г. е изменено Решение №...

Оценка за въздействието върху околната среда /ОВОС/ за Промяна на инвестиционно предложение: Разширение на метрото в София

ОБЯВА за обществен достъп до информация Относно: преценяване необходимостта от оценка за въздействието върху околната среда /ОВОС/ за Промяна на инвестиционно предложение:...

Областният управител на област София съобщава за процедура по отчуждаване на част от имот - частна собственост за изграждане на обект: Път II - Софийски околовръстен път - южна дъга, участък от км 42+800 (пътен възел Младост) до км 44+720

СЪОБЩЕНИЕ Областният управител на област София, на основание чл. 34а, ал. 3 от Закона за държавната собственост, съобщава на заинтересованите страни, че е започнала процедура по...

Провеждане на обществено обсъждане на обсъждане на намерение за поемане на общински дългосрочен дълг, свързан с изпълнението на Проект за обновяване на транспортните средства в гр. София

ПОКАНА Уважаеми съграждани, на основание чл.15 от Закона за общинския дълг и Наредбата за условията и реда за провеждане на обществено обсъждане на проекти по чл.4 и чл. 5 от Закона за...

Информация за преценка на необходимосттa от извършване на ОВОС - Изместване и реконструкция на съоръжения на други ведомства от обект: „ПЪТ ІІ-18“ СОФИЙСКИ ОКОЛОВРЪСТЕН ПЪТ – ЗАПАДНА ДЪГА“ ОТ КМ 0+780 ДО КМ 6+308.17”

За обект: „Софийски околовръстен път от км 59+400 до км 6+310 – разширение и реконструкция, и изместване на съоръжения на съществуващата инфраструктура” има издадено Решение № 34-ПР/27.09.2010 г....