Заглавие Дата на публикуване
Решение № 516 на Министерския съвет от 22.07.2022 г. за отчуждаване на имоти – частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект: „Нов селскостопански надлез при гара Казичене на км 14+814.68 по Път 1 и км 14+813.04 по Път 2“ за обект „Железопътна линия София – Пловдив“, железопътен участък „София – Елин Пелин“ по проект „Модернизация на железопътна линия София – Пловдив: железопътни участъци София – Елин Пелин и Елин Пелин – Септември“, в землището на с. Казичене 11.08.2022
Министърът на регионалното развитие и благоустройството обявява, че е започнала процедура по отчуждаване на имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на Обект „Нов селскостопански надлез при гара Казичене на км 14+814.68 по Път 1 и км 14+813.04 по Път 2“ за обект „Железопътна линия София – Пловдив“, железопътен участък „София – Елин Пелин“ по проект „Модернизация на железопътна линия София – Пловдив: железопътни участъци София – Елин Пелин и Елин Пелин – Септември“, в землището на с. Казичене, Столична община 11.08.2022
Изменения в Закона за автомобилните превози 08.07.2020
Заповед за въвеждане в експлоатация на оптимизирани празнични разписания по маршрутите на столичния обществен транспорт във връзка с разпространението на СОVID-19 10.04.2020
Проект на График за движение на влаковете за периода от 15 декември 2019 г. до 12 декември 2020 г. 28.05.2019
Работна група във връзка с необходимостта от осигуряване на транспортен достъп до вилна зона „Бранишки лозя“, местност „Манастирското“, в землището на кв. "Курило", гр. Нови Искър – СО 13.06.2018
Проект на График за движение на влакове 2018/2019 г. към 28.05.2018 година 11.06.2018
Район “Средец” - Съобщение за одобрен подробен устройствен план - Изменение на план за регулация и застрояване /ИПРЗ/ 15.06.2017
Заповед РД-02-15-16-24.01.2017 г. във връзка с изпълнението на железопътния участък гара Волуяк – гара Петърч по Проект „Модернизация на железопътната линия София – Драгоман” 01.02.2017
Заповед РД-02-15-132-16.12.2016 г. за разрешаване изработването на проект за обект: „Модернизация на Железопътен участък гара София-гара Волуяк", част от проект „Развитие на железопътен възел София” 11.01.2017
Информация за договори с предмет Техническа поддръжка, ремонтно възстановителни дейности, основен ремонт и изграждане на публичното осветление на територията на Столична община 06.07.2015
Проект за подмяна и поставяне на нови указателни табели на улици, жилищни комплекси, паметници на културата и други значими обекти на територията на Столична община 05.11.2013