Заглавие Дата на публикуване
Район „Връбница” обявява конкурс за отдаване под наем на имот – частна общинска собственост – едноетажна сграда с площ от 116 кв. м, като изменя срока за подаване на документи, както и деня и часа за разглеждане и оценяване на предложенията в конкурс, обявен на 01.04.2022 г. 09.05.2022
Столична община обявява публично оповестен конкурс за учредяване право на строеж, възмездно и безсрочно, върху недвижим имот – частна общинска собственост 05.05.2022
"ДКЦ 14 – СОФИЯ" ЕООД обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от три години на следните две помещения: помещение-зала и помещение-кабинет № 8, находящи се съответно в сутерена и на първи етаж в сградата на дружеството – гр. София, ул. "Д-р Ст. Сарафов" № 7 05.05.2022
„Топлофикация София“ ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на сграда, находяща се на ул. „История Славянобългарска” № 6, район "Сердика", с предназначение – за автосервиз 04.05.2022
„Топлофикация София“ ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на актив, собственост на Дружеството 04.05.2022
Конкурс за отдаване под наем на недвижими имоти, собственост на "ВиК" ЕАД гр. София в изпълнение на заповед № СОА20-РД09-3316/19.11.2020 г. на Кмета на СО 03.05.2022
Район „Лозенец“ обявява удължаването срока за приемане на оферти с 15 дни във връзка с конкурс: Отдаване под наем за срок от 5 години на части от недвижим имот – публична общинска собственост АОС № 4643/29.05.2003 г., разположени в сградата на 35. СЕУ „Добри Войников“, ул. „Добри Войников“ № 16 03.05.2022
"ДКЦ V – София" ЕООД обявява конкурс за отдаване под наем на помещение № 8.12, находящо се в сградата на "ДКЦ V – София" ЕООД, град София, ул. “Акад. Стефан Младенов“ № 8, с площ, както следва: 22,24 кв. м, заедно с 0,4193% ид.ч. от общите части на сградата, на 4-ти етаж 29.04.2022
"ДКЦ V – София" ЕООД обявява конкурс за отдаване под наем на площ от 02,00 (два) кв. м, находяща се в сградата на ДКЦ V – София ЕООД, град София, ул. “Акад. Стефан Младенов“ № 8 29.04.2022
"ДКЦ V – София" ЕООД обявява конкурс за отдаване под наем на помещение № 12.2, находящо се в сградата на ДКЦ V – София ЕООД, град София, ул. “Акад. Стефан Младенов“ № 8, с площ, както следва: 20,85 кв. м, заедно с 0,3872% ид.ч. от общите части на сградата, на 4-ти етаж 29.04.2022