Заглавие Дата на публикуване
Столична община обявява търг с явно наддаване с продажбата на вещи-отпадъци, получени в резултат от дейности по третиране на битови отпадъци по смисъла на Закона за управление на отпадъците (ЗУО), находящи се на площадката на Завод за механично-биологично третиране на отпадъци с производство на RDF „Садината“ 28.01.2021
„Диагностично-консултативен център XXII – София” ЕООД обявява публично оповестен неприсъствен конкурс за отдаване под наем на част от имот – частна общинска собственост, за оказване на неотложна медицинска помощ от звено за неотложна медицинска помощ 28.01.2021
„ДКЦ XXX – София” ЕООД обявява процедура по отдаване под наем на част от недвижим имот – частна общинска собственост, с предназначение на имота за аптека (актуализирана дата за провеждане на конкурса) 26.01.2021
Район "Сердика" обявява конкурс за отдаване под наем на помещения (кабинети, гаражи и др.), находящи се на територията на района 25.01.2021
Район „Подуяне” удължава с 15 дни срока за подаване на оферти за участие в конкурс за отдаване под наем на части от имоти – публична общинска собственост 23.01.2021
"ДКЦ V – София" ЕООД обявява конкурс за отдаване под наем на част от недвижим имот, намиращ се на сутеренен етаж в сградата на „Диагностично-консултативен център V – София" ЕООД 20.01.2021
"Метрополитен” ЕАД – Столична община, обявява конкурс за отдаване под наем на следния обект: „Стационарни РИЕ (рекламно-информационни елементи) в 8 бр. метростанции от Трета метролиния на Софийското метро” 20.01.2021
Район „Лозенец“ обявява конкурс за отдаване под наем за срок от 5 години на част от терен – публична общинска собственост, за разполагане на преместваем обект – павилион за търговия 20.01.2021
"Топлофикация София” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на активи, собственост на Дружеството 19.01.2021
Район "Панчарево" обявява провеждането на конкурс за отдаване под наем за срок от 4 (четири) години на обособена част от имот – публична общинска собственост, находящ се в с. Панчарево, СО – район "Панчарево" 19.01.2021