Заглавие Дата на публикуване
Район „Искър” удължава срока за подаване на офертни предложения за публично оповестен конкурс за отдаване под наем на терени за столово и бюфетно хранене в общински училища 15.08.2022
„Столичен автотранспорт” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на „Помещение с обща площ 14,60 кв. м, находящо се в административната сграда на “Столичен автотранспорт” ЕАД, автобусно поделение „Земляне”, гр. София, ул. „Житница” № 21” 12.08.2022
“Столичен електротранспорт” ЕАД обявява конкурс за предоставяне за временно възмездно ползване на площ, представляваща външни части на трамвайни мотриси, собственост на “Столичен електротранспорт” ЕАД – за осъществяване на реклама 10.08.2022
Район „Оборище“ обявява конкурс за отдаване под наем нежилищни имоти, частна общинска собственост, представляващи кабинети с предназначение за медико-социални дейности в сграда с идентификатор 68134.404.96.26.1, с площ 730,62 кв. м, находяща се в гр. София, Район „Оборище“, бул. „Генерал Данаил Николаев“ № 26, ет. 1“ 10.08.2022
„Пазари Изток” ЕАД обявява публично оповестен конкурс за учредяване право на строеж за изграждане (проучване, проектиране и изпълнение) на многофамилна жилищна сграда 10.08.2022
Район „Връбница” обявява конкурс за отдаване под наем на части от имот – частна общинска собственост за разполагане на 1/един/ брой павилион , находящ се в ж. к. „Връбница-1“, бл. 501 със специфично конкурсно условие – за продажба на цветя 08.08.2022
Район „Сердика” обявява публично оповестен конкурс с предмет: „Отдаване под наем на нежилищни имоти – сгради – частна общинска собственост – едноетажни сгради" 08.08.2022
Район „Нови Искър“ обявява удължаване на срока за закупуване на конкурсна документация и подаване на офертни предложения за конкурс за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на стоматологичен кабинет, с. Войнеговци“ 05.08.2022
Столична община открива търг с явно наддаване № 5-СО-2022 г. за сключване на договор за продажба на движими вещи – отпадъци 04.08.2022
Район „Връбница” обявява конкурс за отдаване под наем на части от имот – публична общинска собственост– помещения (манипулационни) 03.08.2022