Заглавие Дата на публикуване
„Спортна София – 2000” ЕАД обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на представляващ реална част от УПИ, в кв. 80, парцел ГХ, находящ се в гр. София, р-н "Студентски", ул. „Иван Багрянов”, за разполагане на преместваеми съоръжения (маси и столове) 28.06.2022
„ДКЦ XII – София” ЕООД обявява, че поради липса на подадени оферти в публично оповестен неприсъствен конкурс за отдаване под наем на части от имот – частна общинска собственост, срокът за подаване на офертите ще бъде продължен 27.06.2022
Район „Средец“ обявява удължаване на срока за подаване на офертни предложения за публично оповестен конкурс, представляващи помещения за ученическо столово хранене – ученически стол с полезна площ 115,10 кв. м и ученически бюфет с полезна площ 20,18 кв. м в сградата на 38. ОУ „Васил Априлов” 24.06.2022
"Егида – София" ЕАД открива конкурс за отдаване под наем, за срок от 3 (три) години, на търговски обекти – магазини и стаи 24.06.2022
„Диагностично-консултативен център XXII – София” ЕООД, обявява публично оповестен неприсъствен конкурс за отдаване под наем на части от имот – частна общинска собственост – кабинети и имоти 22.06.2022
Подадено заявление за конкурс № 7-СО-2022 г. на Столична община 21.06.2022
Район „Средец“ обявява конкурс за отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, находящ се в сградата на 127. СУ „Иван Николаевич Денкоглу” на територията на Столична община, район „Средец“, ул. „Петър Парчевич” № 43, представляваща помещение за ученическо хранене – бюфет 20.06.2022
Район „Нови Искър“ удължава срока за подаване на офертни предложения за конкурс с предмет: „Отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на част от имот, публична общинска собственост, представляващ лекарски кабинет с манипулационна, находящ се на територията на район „Нови Искър“ – с. Доброславци“, с предназначение – за лекарски кабинет 20.06.2022
„Софийски имоти” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на офиси, подземен гараж, терени и др. 17.06.2022
„Пазари Юг” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем, за срок от 3 години, на обекти, собственост на дружеството 15.06.2022