Заглавие Дата на публикуване
"Заводпроект” ЕООД обявява конкурс за отдаване под наем на имоти 12.04.2021
Район „Банкя” удължава срока на публично оповестен конкурс с предмет: "Отдаване под наем на реална част от имот – публична общинска собственост, находящ се на ул. „Цар Симеон" № 1, представляваща част от партерен етаж на триетажна административна сграда – за поставяне на банкомат" 09.04.2021
Столична община открива търг с явно наддаване за сключване на договор за продажба на движими вещи – отпадъци 02.04.2021
„ДКЦ 11 – София” ЕООД обявява продължаване на срока за подаване на оферти в публично оповестен неприсъствен конкурс за отдаване под наем на части от имот – частна общинска собственост 01.04.2021
Столична община обявява търг с явно наддаване за сключване на договор за продажба на движими вещи – отпадъци 31.03.2021
Район "Оборище” обявява удължаване на срока с 15 календарни дни за подаване на оферти за участие в обявен конкурс с предмет: „Одаване под наем за срок от 5 (пет) години на недвижими имоти, частна общинска собственост, представляващи 4 (четири) броя магазини" 30.03.2021
Район "Нови Искър" обявява конкурс с предмет: „Отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на недвижим имот – частна общинска собственост, а именно помещение с площ от 27,65 кв. м, заедно с 2,15 кв. м прилежащи идеални части от общите такива, разположено на втори етаж в двуетажен корпус от масивна сграда за търговия" 25.03.2021
„Пета МБАЛ – София” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на специфичен обем от помещенията в сградата на „Пета МБАЛ – София” ЕАД, наричан „точка”, в който обем се монтират и разполагат всички необходими приспособления и устройства за излъчване на телевизионни предавания в същите помещения 23.03.2021
Район "Кремиковци" обявява конкурс за отдаване под наем на имот – частна общинска собственост, представляващ едноетажна сграда с площ 153 кв. м 22.03.2021
„Софийски имоти” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на имоти 20.03.2021