Заглавие Дата на публикуване
Район „Средец“ обявява удължаване на срока за подаване на офертни предложения за публично оповестен конкурс, представляващи помещения за ученическо столово хранене – ученически стол с полезна площ 115,10 кв. м и ученически бюфет с полезна площ 20,18 кв. м в сградата на 38. ОУ „Васил Априлов” 24.06.2022
"Егида – София" ЕАД открива конкурс за отдаване под наем, за срок от 3 (три) години, на търговски обекти – магазини и стаи 24.06.2022
„Диагностично-консултативен център XXII – София” ЕООД, обявява публично оповестен неприсъствен конкурс за отдаване под наем на части от имот – частна общинска собственост – кабинети и имоти 22.06.2022
Подадено заявление за конкурс № 7-СО-2022 г. на Столична община 21.06.2022
Район „Средец“ обявява конкурс за отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, находящ се в сградата на 127. СУ „Иван Николаевич Денкоглу” на територията на Столична община, район „Средец“, ул. „Петър Парчевич” № 43, представляваща помещение за ученическо хранене – бюфет 20.06.2022
Район „Нови Искър“ удължава срока за подаване на офертни предложения за конкурс с предмет: „Отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на част от имот, публична общинска собственост, представляващ лекарски кабинет с манипулационна, находящ се на територията на район „Нови Искър“ – с. Доброславци“, с предназначение – за лекарски кабинет 20.06.2022
„Софийски имоти” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на офиси, подземен гараж, терени и др. 17.06.2022
„Пазари Юг” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем, за срок от 3 години, на обекти, собственост на дружеството 15.06.2022
„ДКЦ VIII – София" ЕООД обявява публично оповестен неприсъствен конкурс за отдаване под наем на имот – частна общинска собственост – помещение за склад, гараж и лекарски кабинети 14.06.2022
Район „Нови Искър“ обявява конкурс с предмет: „Отдаване под наем за срок от 5 години на части от имот – публична общинска собственост, находящ се в с. Мировяне, район „Нови Искър“, ул. „Мировско шосе“ 14.06.2022