Заглавие Дата на публикуване
Район "Панчарево" обявява конкурс за отдаване под наем на публична общинска собственост, находяща се в с. Плана, представляващ самостоятелен обект със специфично конкурсно условие – магазин за хранителни стоки 18.09.2020
Район "Панчарево" обявява конкурс за отдаване под наем, публична общинска собственост, находящ се в с. Кокаляне, ул. "Самоковско шосе", за поставяне на преместваем обект – павилион със специфично конкурсно условие – за дребни пакетирани стоки и напитки 18.09.2020
"ДКЦ 14 – София" ЕООД обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от три години на три помещения – кабинети, находящи се в лявото крило на първи етаж в сградата на дружеството 17.09.2020
Район „Илинден” обявява конкурс за отдаване под наем на част от незастроен имот – частна общинска собственост 17.09.2020
Район „Нови Искър“ обявява удължаване на конкурс с предмет: „Отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на части от недвижим имот – публична общинска собственост, находящ се на територията на район „Нови Искър“ 17.09.2020
Район „Младост“ обявява конкурс за отдаване под наем на части от недвижим имот – публична общинска собственост, представляващи обособени площи в административната сграда на Столична община – район “Младост“ 14.09.2020
ДКЦ ХХІV – София” ЕООД обявява конкурс за отдаване под наем на части от имот – частна общинска собственост 11.09.2020
Район „Нови Искър“ обявява конкурс с предмет: „Отдаване под наем на части от поземлен имот-частна общинска собственост, находящ се в с. Световрачене за поставяне на 2 (два) броя преместваеми обекти за търговски и обслужващи дейности (павилиони) 11.09.2020
Район „Подуяне” обявява удължаване с 15 дни срокът за подаване на оферти за участие в конкурс “Столово хранене и бюфети - 2020” за организиране на ученическо столово хранене и бюфети в общинските училища на територията на район ”Подуяне” 11.09.2020
„Пазари Изток” ЕАД, гр. София обявява конкурс за отдаване под наем на маси за сергийна търговия, находящи се на пазари „Пред бл. 58 – Студентски град“, „Слатина”, „Павлово”, „Симеоново”, „Сребърна” и „Драгалевци” 09.09.2020