Заглавие Дата на публикуване
Район „Илинден“ продължава конкурсна процедура за отдаване под наем за срок от 7 (седем) години или до реализиране на предвиденото по ПУП мероприятие на части от имот – публична общинска собственост, представляващи 3 (три) броя самостоятелни складови помещения, находящи се в Постройка на допълващо застрояване без устройствен статут (сграда) на територията на район „Илинден“, ж.к. „Света Троица“ за крайно дясно помещение (склад) с площ 204.25 кв. м. 25.11.2022
Район "Средец" обявява публично оповестен конкурс № 4/22.11.2022 г. за отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, находящ се на територията на Столична община , представляващ помещение за ученическо хранене – бюфет, разположено в сградата на 12. СУ „Цар Иван Асен II” 22.11.2022
Район „Искър“ обявява конкурс за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на помещение в недвижим имот – публична общинска собственост, с административен адрес: бул. „Кръстю Пастухов” № 18, с условие – за фитнес зала 22.11.2022
„Пазари Изток” ЕАД обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем на самостоятелен обект в сграда (многофамилна жилищна сграда) – магазин, състоящ се от две нива, с площ 143 кв. м, находящ се в гр. София, р-н „Лозенец“, ул. „Яворец“ № 5 22.11.2022
„ДКЦ VIII – София" ЕООД обявява публично оповестен неприсъствен конкурс за отдаване под наем на имот – частна общинска собственост 21.11.2022
Столичната община оповестява публичен търг с явно наддаване № 8-СО-2022 за продажба на правото на собственост – частна общинска собственост, находящ се на територията на район „Витоша“, местност „в.з. "Симеоново" – "Драгалевци 2. част“ 21.11.2022
Първа МБАЛ – София „Св. Йоан Кръстител” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на части от недвижим имот – частна общинска собственост – кабинет № 24 и кабинет № 36, за извършване на медицинска дейност, за общо практикуващ лекар 21.11.2022
Район “Овча купел” обявява удължаване на срока с 15 (петнадесет) дни за подаване на оферти относно търга за зъболекарски кабинет: помещение – публична общинска собственост, находящо се в сградата на 88. СУ “Димитър Попниколов”, гр. София, ж.к. „Овча купел“ 18.11.2022
Район „Илинден“ обявява публично опо­вестен конкурс за отдаване под наем на недвижим нежилищен имот, частна общинска собст­веност, представляващ самостоятелен обект в сграда, находяща се в район „Илинден“, ж.к. „Света Троица“, бл. 145В, вх. А, ет. 1 (партер), МАГАЗИН № 1, със специфично конкурсно условие: за търговска дейност 18.11.2022
“Столичен електротранспорт” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на терен, сгради и помещения 18.11.2022