Заглавие Дата на публикуване
„Диагностично-консултативен център XII – София” ЕООД обявява, че поради липса на подадени оферти в публично оповестен неприсъствен конкурс за отдаване под наем на части от имот – частна общинска собственост (кабинети) срокът за подаване на офертите за тези кабинети ще бъде продължен, съгласно заповедта за откриване на конкурса до 12.00 ч. на 16.12.2022 г. 29.11.2022
Столичната община обявява търг с явно наддаване № 7-СО-2022 г. за продажба на движими вещи – отпадък, с код 19 12 02 – черни метали (в това число: дебело желязо, тънко желязо и чугун), съхраняван от „Софекострой“ ЕАД 28.11.2022
Район „Илинден“ продължава конкурсна процедура за отдаване под наем за срок от 7 (седем) години или до реализиране на предвиденото по ПУП мероприятие на части от имот – публична общинска собственост, представляващи 3 (три) броя самостоятелни складови помещения, находящи се в Постройка на допълващо застрояване без устройствен статут (сграда) на територията на район „Илинден“, ж.к. „Света Троица“, за крайно дясно помещение (склад) с площ 204,25 кв. м 25.11.2022
Район "Средец" обявява публично оповестен конкурс № 4/22.11.2022 г. за отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, находящ се на територията на Столична община , представляващ помещение за ученическо хранене – бюфет, разположено в сградата на 12. СУ „Цар Иван Асен II” 22.11.2022
Район „Искър“ обявява конкурс за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на помещение в недвижим имот – публична общинска собственост, с административен адрес: бул. „Кръстю Пастухов” № 18, с условие – за фитнес зала 22.11.2022
„Пазари Изток” ЕАД обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем на самостоятелен обект в сграда (многофамилна жилищна сграда) – магазин, състоящ се от две нива, с площ 143 кв. м, находящ се в гр. София, р-н „Лозенец“, ул. „Яворец“ № 5 22.11.2022
„ДКЦ VIII – София" ЕООД обявява публично оповестен неприсъствен конкурс за отдаване под наем на имот – частна общинска собственост 21.11.2022
Столичната община оповестява публичен търг с явно наддаване № 8-СО-2022 за продажба на правото на собственост – частна общинска собственост, находящ се на територията на район „Витоша“, местност „в.з. "Симеоново" – "Драгалевци 2. част“ 21.11.2022
Първа МБАЛ – София „Св. Йоан Кръстител” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на части от недвижим имот – частна общинска собственост – кабинет № 24 и кабинет № 36, за извършване на медицинска дейност, за общо практикуващ лекар 21.11.2022
Район “Овча купел” обявява удължаване на срока с 15 (петнадесет) дни за подаване на оферти относно търга за зъболекарски кабинет: помещение – публична общинска собственост, находящо се в сградата на 88. СУ “Димитър Попниколов”, гр. София, ж.к. „Овча купел“ 18.11.2022