Назад

Район „Връбница” обявява конкурс за отдаване под наем на имот – публична общинска собственост, бивша сграда – „Здравна служба“, за здравни дейности, козметични и възстановителни процедури


О Б Я В А

 

Столична община – район „Връбница”, бул. „Хан Кубрат”, бл. 328, вх. Б, на основание чл. 14, ал. 7 от Закона за общинската собственост, чл. 13 от Наредбата за общинската собственост, чл. 30, ал. 1 от  Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси и Заповед  № СОА22-РД-09-1540/07.09.2022 г. на кмета на Столична община, обявява конкурс за отдаване  под наем на имот – публична общинска собственост,  бивша сграда – „Здравна служба“, с идентификатор 49206.2633.242.1, с площ от 201 кв. м, изградена в поземлен имот с идентификатор 49206.2633.242 по КККР на с. Мрамор, район „Връбница“, одобрени със Заповед № РД-18-38/15.07.2011 г. на изпълнителния директор на  Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК), попадащ в УПИ Х-242, кв. 38 по действащия регулационен план на с. Мрамор, район „Връбница“, ул. „Република“, актуван с АПОС № 2898/12.02.2015 г., вписан в Службата по вписвания – гр. София на 08.04.2015 г.

Срок за отдаване под наем – 10  (десет) години

Начална наемна цена – 804,00 (осемстотин и четири) лева за месец без ДДС, определена от лицензиран експерт оценител, сключил рамков договор със Столична община.

Специфично конкурсно условие – имота се отдава под наем за здравни дейности, козметични и възстановителни процедури.

Закупуването на конкурсната документация ще се извършва в сградата на СО – район „Връбница”, бул. „Хан Кубрат”, бл. 328, вх. Б, стая 104 до 16:00 ч. на 07.10.2022 г.
Цена на конкурсната документация е 60,00 лв. (шестдесет лева) с включен ДДС.
Гаранция за участие в конкурс 100,00 (сто лева) с вкл. ДДС
.
Срок за подаване на документи до 16:00 ч. на 14.10.2022 г. в сградата на район „Връбница”, стая № 102.
Разглеждане и оценяване на предложенията на 17.10.2022 г. от 11:00 часа в сградата на район “Връбница”, стая № 402. Телефон за връзка: 02/495-77-47.

 

 

КМЕТ НА СО – РАЙОН „ВРЪБНИЦА”
МЛАДЕН МЛАДЕНОВ