Обратно Район „Връбница” обявява конкурс за отдаване под наем на имот – частна общинска собственост – сграда на един етаж, със застроена площ от 189 кв. м, за стопанска дейност


О Б Я В А

 

Столична община – район „Връбница”, бул. „Хан Кубрат”, бл. 328, вх. Б, на основание чл. 14, ал. 7 от Закона за общинската собственост, чл. 13 от Наредбата за общинската собственост, чл. 30, ал. 1 от  Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси и Заповед  СОА22-РД-09-1539/07.09.2022 г. на кмета на Столична община, обявява конкурс за отдаване  под наем на имот – частна общинска собственост – сграда с идентификатор 68134.2816.2377, на един етаж, със застроена площ от 189 кв. м, разположена в поземлен имот с идентификатор 68134.2816.2377 по кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. София, район „Връбница“, одобрени със Заповед № РД-18-39/20.07.2011 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, попадащ в урегулиран поземлен имот  I-2377 – „за комплексно жилищно строителство, кв. 12 и в терен, отреден за ВЕЛОАЛЕЯ по действащия регулационен план на м. „ж.к. Обеля-2“, одобрен с Решение № 491 по Протокол № 25/27.09.2012 г. на Столичен общински съвет, с административен адрес: гр. София, район „Връбница“, ж.к. „Обеля-2“, ул. „105-а“ преименувана с Решение № 98 от 10.02.2005 г. на Столичен общински съвет.

Срок за отдаване под наем – 5  (пет) години

Начална наемна цена – 560,00 (петстотин и шейсет) лева за месец без ДДС, определена от лицензиран експерт оценител, сключил рамков договор със Столична община.

Специфично конкурсно условие – за стопанска дейност.

Закупуването на конкурсната документация ще се извършва в сградата на СО – район „Връбница”, бул. „Хан Кубрат”, бл. 328, вх. Б, стая 104 до 16:00 ч. на 07.10.2022 г.
Цена на конкурсната документация е 60,00 лв. (шестдесет лева) с включен ДДС.
Гаранция за участие в конкурс 100,00 (сто лева) с вкл. ДДС
.
Срок за подаване на документи до 16:00 ч. на 14.10.2022 г. в сградата на район „Връбница”, стая № 102.
Разглеждане и оценяване на предложенията на 17.10.2022 г. от 15:00 часа в сградата на район “Връбница”, стая № 402. Телефон за връзка: 02/495-77-47.

 

КМЕТ НА СО – РАЙОН "ВРЪБНИЦА":
МЛАДЕН МЛАДЕНОВ