Назад

Район "Овча купел" обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, находяща се в сградата на 88. СУ “Димитър Попниколов”, гр. София, ж.к. „Овча купел“, ул. „Димитър Попниколов“ № 7, с площ 510,00 кв. м, обособен за спортни дейности, за срок от 5 (пет) години

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е
на СО –
 район Овча купел

 

Днес, 12.09.2022 г., на осн. чл. 34, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси, във връзка с Решение № 524 по Протокол № 59, т. 49 от 07.07.2022 г. на Столичен общински съвет, съгласно  Заповед № СОА22-РД09-1303/29.07.2022 г. на кмета на Столична община

 

О  Б  Я  В  Я  В А 
П У Б Л И Ч Н О   О П О В Е С Т Е Н   К О Н К У Р С

 

за отдаване под наем на реална част от имот – публична общинска собственост, находяща се в сградата на 88. СУ “Димитър Попниколов”, гр. София, ж.к. „Овча купел“, ул. „Димитър Попниколов“ № 7, с площ 510,00 кв. м, АпОС 3395/06.06.2013 г., обособен за спортни дейности, с начална наемна месечна цена 1377,00 лв. (хиляда триста седемдесет и седем лева) без ДДС, за срок от 5 (пет) години.

ОБЩИ ЗАБЕЛЕЖКИ:
1. Върху наемната цена на обекта ще се начислява ДДС.
2. Цена на конкурсната документация: 60,00 лв. с включен ДДС.
3. Гаранция за участие в конкурса: 100,00 лв. Гаранцията може да се внесе на каса в район „Овча купел”, бул. „Цар Борис ІІІ” № 136 В, 1-ви етаж, всеки работен ден от 8:30 часа или по банков път, банкова сметка BG48SOMB91303324913501, „Общинска банка“ АД – Клон „Красно село“.
4. Място за закупуване на конкурсната документация: Район „Овча купел”, бул. „Цар Борис ІІІ” № 136 В, 1-ви етаж, каса, всеки работен ден от 8:30 часа на 12.09.2022 г. до 16:30 часа на 12.10.2022 г. включително.
5. Място и краен срок за подаване на офертите за участие (лично или чрез пълномощник) – Район „Овча купел”, бул. „Цар Борис ІІІ” № 136 В, 1-ви етаж, деловодство до 16:30 ч. на 12.10.2022 г. включително.
6. Разглеждането и оценяването на предложенията ще се извърши на 13.10.2022 г. (четвъртък) от 10:00 часа от комисия, назначена със заповед на кмета на район “Овча купел”, в сградата на района на бул. “Цар Борис III” № 136 В,  заседателна зала на 2-ри етаж.

Критерии за оценка на предложенията:

  • Най-висока предложена наемна месечна цена – 70 точки.
  • Най-висок предложен % (процент) отстъпка от цената на месечната карта за посещение на спортната зала от учениците в 88. СОУ за целия период на договора – 30 точки.

7. Организатор на конкурса: СО – район „Овча купел" – отдел “УОСЖФ и ТД” тел. 02/955-44-62, вътр. 217 e-mail: so_ок@ovchakupel.bg 

8. В случай че в първоначално обявения срок не постъпят оферти или е постъпила само една оферта, срокът за подаване на оферти ще бъде продължен с 15 дни.

 

 

КМЕТ  НА РАЙОН „ОВЧА КУПЕЛ”:

                                                           Ангел Стефанов