Обратно Район „Нови Искър“ удължава срока за подаване на офертни предложения за конкурс с предмет: „Отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на част от имот, публична общинска собственост, представляващ лекарски кабинет с манипулационна, находящ се на територията на район „Нови Искър“ – с. Доброславци“, с предназначение – за лекарски кабинет

OБЯВЛЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН КОНКУРС
 

Столична община – район „Нови Искър“, в изпълнение на Заповед № СОА22-РД09-687/29.03.2022 г. на кмета на Столична община, на основание чл. 46, ал. 1, т. 1, т. 3 и т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 1, т. 2, чл. 30, ал. 1, чл. 31 и чл. 34, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси, чл. 14, ал. 7 от Закона за общинската собственост и чл. 13 от Наредбата за общинската собственост, удължава срока за подаване на офертни предложения за конкурс с предмет: „Отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на част от имот, публична общинска собственост, представляващ лекарски кабинет с манипулационна, находящ се на територията на район „Нови Искър“ – с. Доброславци“, а именно:

- Лекарски кабинет с манипулационна, с площ от 33,32 кв. м, заедно с 17,72 кв. м прилежащи идеални части от общите такива, находящ се на първи етаж – за здравни и социални услуги с идентификатор 21662.4820.343.2.1, с площ 274 кв. м в триетажна сграда с идентификатор 21662.4820.343.2, разположена в поземлен имот 21662.4820.343 с площ 2040 кв. м по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-7/13.01.2012 г. на ИД на АГКК, части от които попадат в УПИ I – за обществено хранене (170 кв. м), в УПИ II – за административна сграда (464 кв. м), и в УПИ III – за озеленяване (1406 кв. м) от кв. 22 по действащ регулационен план на с. Доброславци, актуван с АОС № 2974/26.09.2012 г. на кмета на СО – район „Нови Искър“, вписан в Служба по вписванията, вх. рег. № 58349, том СXL, № 38, имотна партида 248996, с административен адрес: с. Доброславци, пл. „Мегдана“.

- Началната месечна конкурсна наемна цена – 31,00 лв. без ДДС, определена от сертифициран оценител сключил Рамков договор със Столична община, съгласно Наредбата за цените при сделки с недвижими имоти на СО.

Специфично конкурсно условие: за лекарски кабинет.

Закупуване на конкурсна документация и подаване на офертни предложения от фронтофиса на СО – район „Нови Искър“, находящ се в гр. Нови Искър, ул. „Искърско дефиле“ № 121 (сградата на XXXI Meдицински център), цена: 60,00 лв. с вкл. ДДС, в срок – всеки работен ден от 20.06.2022 г. до 04.07.2022 г. от 08:30 ч. до 17:00 ч. включително.

Депозитът за участие в конкурса е в размер на 100,00 лв. и се внася в срока за подаване на офертни предложения по сметка на район „Нови Искър“ – IBAN: BG63 SOMB 9130 3324 9045 01, BIC: SOMB BGSF, „ОБЩИНСКА БАНКА“ АД или на касата на района.

Конкурсът ще се проведе на 05.07.2022 г. от 10:30 часа в заседателната зала на СО – район „Нови Искър“, с адрес: гр. Нови Искър, ул. „Искърско дефиле“ № 121 (XXXI – MЦ), ет. 3.

Обявата е публикувана на сайта на Столична община: www.sofia.bg, на сайта на СО – район „Нови Искър“: www.novi-iskar.bg, на видно място в сградите на Столична община, на СО – район „Нови Искър“, и на кметство с. Доброславци.

За информация: СО – район „Нови Искър“, отдел „УОСЖФ и РКТД“ – тел.: 02/991 7353. Лице за контакт: Светла Любомирова, гл. специалист.