Назад

Район "Люлин" обявява удължаване на срока за участие в публично оповестен конкурс за отдаване под наем за ученическо столово и бюфетно хранене в 27. СУ „ Акад. Георги Караславов“


ОБЯВЛЕНИЕ

 

СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН „ЛЮЛИН” обявява удължаване на срока за участие в публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 5 години на имот +– публично общинска собственост – за ученическо столово и бюфетно хранене в 27. СУ „ Акад. Георги Караславов“, на основание Заповед № РЛН22- РД09-80/ 12.04.2022 г. на кмета на район „Люлин“ за удължаване на срока за участие в публично оповестен конкурс, Протокол № 1/12.04.2022 г. на комисия, назначена със Заповед № РЛН22-РД91-50/12.04.2022 г. на кмета на СО – район „Люлин“, чл. 46, ал. 1, т. 12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 6, ал. 2, т. 8 от Наредба за организиране на ученическо столово и бюфетно хранене в общинските училища на територията на Столична, т. 4 от Заповед № СОА21-РД09-2811/09.12.2021 г. на кмета на Столична община и Заповед № РЛН22-РД09-54/15.03.2022 г. на кмета на СО – район „Люлин“, както следва:

1. Обособена позиция II за 27. СУ „Акад. Георги Караславов“

Три помещения за ученическо столово хранене – кетеринг с обща площ 33,15 кв. м в 27. СУ “Акад. Г. Караславов“, гр. София, ж.к. „Люлин – 6 м.р.“, АОС № 8732/04.04.2014 г.: 

- специфично конкурсно условие –  ученическо  столово хранене – кетеринг;
- месечна наемна цена за ученическо столово хранене – кетеринг 35,90 лв. (тридесет и пет и 0,90 лв.) без ДДС

Ученически бюфет с площ 30,40 кв. м, находящ се в 27. СУ „Акад. Г.  Караславов“, гр. София, ж.к. „Люлин – 6 м.р.“, АОС № 8732/04.04.2014 г. 

- специфично конкурсно условие –  ученическо  бюфетно хранене;
- месечна наемна цена за ученически бюфет  – 33,20 лв. (тридесет и три и 0,20 лв.) без ДДС.

2. Обявата за удължаване на срока за участие в публично оповестения конкурс да се публикува  в електронната  страница на СО, сайта на район „Люлин“, информационните табла в сградите на Столична община и район „Люлин“.

3. Оглед на общинските имоти може да бъде извършен всеки работен ден от 08:30 ч. на 13.04.2022 г. до 17:00 часа на 27.04.2022 г. (включително).

4. Място за закупуване на конкурсна документация: ж.к.“Люлин – 3 м.р.“, бул. “З. Стоянов“, бл. 327, вх. В, ет. 1 – каса, считано от 8:30 ч. на 13.04.2022 г. до 17:00 ч. на 27.04.2021 г.         

5. Цена на конкурсната документация е 50 лв. с ДДС (петдесет лева).

6. Срок за подаване на офертите, считано от 8:30 ч. на 13.04.2022 г. до 17:00 ч. на 27.04.2022 г. в сградата на СО – район „Люлин“ в „Център за административно обслужване“.    

7. Конкурсът да се проведе на 28.04.2022 г. от 10:00 часа в отдел РКТД на СО – район „Люлин“, ж.к. “Люлин – 3 м. р.“,  бул. “Захари Стоянов“ № 15, бл. 327, вх. В, ет. 4.

8. Гаранцията за участие в конкурса е в размер на 300 лв. /  триста лева /. Същата се внася по банков път в депозитната сметка на СО – район „Люлин“. Краен срок за внасяне на гаранцията 27.04.2022 г.         

9. Адрес и телефон на организатора: гр. София, бул. ”Захари Стоянов” № 15, Отдел РКТД, тел. 02 92 37 234 /286/.

 

ИНЖ. МИЛКО МЛАДЕНОВ
Кмет на СО – район „Люлин”