Назад

Район "Люлин" обявява конкурс за отдаване под наем на части от недвижими имоти – публична общинска собственост за поставяне на преместваеми съоръжения за срок от 5 (пет) години

ОБЯВЛЕНИЕ
 

СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН „ЛЮЛИН”, на основание Решение № 124 от 25.02.2021 г. на Столичния общински съвет и Заповед № СОА21-РД09-432/18.03.2021 г. на кмета на Столична община, обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 5 години на терени, публична общинска собственост, за поставяне на преместваеми съоръжения – модулни павилиони по типов проект съгласно одобрени схеми на гл. архитект на Столична община, както следва:

1.1. Общински терен – ПИ е идентификатор по КККР № 68134.4361.88, ж.к. ”Люлин” – бул. ’’Захари Стоянов”, югоизточно от кръстовище с ул. ’’Георги Дражев”, югозападно от бл. 328, кв. 476, м.  ж.к. “Люлин – 3. м.р.”. Павилиони № 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 съгласно одобрена схема № 8 от главния архитект на CO, модулни павилиони по типов проект:

Обособена позиция № 1 – Павилион № 5, З кв. м
Начална месечна конкурсна цена – 30,0 лв./м2 за месец
Специфично конкурсно условие – за продажба на вестници и списания.

Обособена позиция № 2 – Павилион № 6, 6 кв. м
Начална месечна конкурсна цена – 30,00 лв./м2 за месец
Специфично конкурсно условие – за продажба на цветя.

Обособена позиция № 3 – Павилион № 7, 3 кв. м
Начална месечна конкурсна цена – 30,00 лв./м2 за месец
Специфично конкурсно условие – за продажба на дребни пакетирани хранителни стоки.

Обособена позиция 4 – Павилион № 8, 3 кв. м
Начална месечна конкурсна цена – 30,00 лв./м2 за месец
Специфично конкурсно условие – за продажба на дребни пакетирани нехранителни стоки.

Обособена позиция 5 – Павилион № 9, 3 кв. м
Начална месечна конкурсна цена – 30,00 лв./м2 за месец
Специфично конкурсно условие – за продажба на вестници и списания.

Обособена позиция 6 – Павилион № 10, 3 кв. м
Начална месечна конкурсна цена – 30,00 лв./м2 за месец
Специфично конкурсно условие – за продажба на дребни пакетирани нехранителни стоки.

Обособена позиция 7 – Павилион № 11, модулен павилион по типов проект – 6 кв. м
Начална месечна конкурсна цена – 30,00 лв./м2 за месец
Специфично конкурсно условие – за продажба на цветя.

Обособена позиция № 8 – Павилион № 12, модулен павилион по типов проект – 3 кв. м
Начална месечна конкурсна цена – 30,00 лв/м2 за месец
Специфично конкурсно условие – за дребни пакетирани хранителни стоки.

1.2. Общински терен – ПИ с идентификатор по КККР № 68134.4356.460, ж.к. ’’Люлин” – бул. ”Проф. д-р Александър Станишев”, югоизточно от кръстовище с ул. ”Тодор Николов”, кв. 20, м. ж.к. ”Люлин – 2. м.р.”. Павилиони № 1, 2, 3, 4, 5 ,6, 7, съгласно одобрена схема № 2 от главния архитект на CO, модулни павилиони по типов проект:

Обособена позиция № 9 – Павилион № 1,6 кв. м
Начална месечна конкурсна цена – 20,00 лв./м2 за месец
Специфично конкурсно условие – дребни пакетирани хранителни стоки.

Обособена позиция № 10 – Павилион № 2, З кв. м
Начална месечна конкурсна цена – 20,00 лв./м2 за месец
Специфично конкурсно условие – за продажба на вестници и списания.

Обособена позиция № 11 – Павилион № 3, 6 кв. м
Начална месечна конкурсна цена – 20,00 лв./м2 за месец
Специфично конкурсно условие – за продажба на дребни пакетирани хранителни стоки.

Обособена позиция № 12 – Павилион № 4, 3 кв. м
Начална месечна конкурсна цена – 20,00 лв./м2 за месец
Специфично конкурсно условие – за продажба на дребни пакетирани нехранителни стоки.

Обособена позиция № 13 – Павилион № 5, 3 кв. м
Начална месечна конкурсна цена – 20,00 лв./м2 за месец
Специфично конкурсно условие – за продажба на дребни пакетирани нехранителни стоки.

Обособена позиция № 14 – Павилион № 6, 6 кв. м
Начална месечна конкурсна цена – 20,00 лв./м2 за месец
Специфично конкурсно условие – за продажба на цветя.

Обособена позиция № 15 – Павилион № 7, 3 кв. м
Начална месечна конкурсна цена – 20,00 лв./м2 за месец
Специфично конкурсно условие – за продажба на дребни пакетирани хранителни стоки.

1.3. Общински терен – ПИ е идентификатор по КККР № 68134.4356.389, ж.к. ’’Люлин”, бул. ”Проф. д-р Александър Станишев” югоизточно от кръстовище с ул. ’’Георги Икономов”, северно от бл. 204, кв. 19, м. ж.к. ”Люлин – 2. м. р.”. Павилиони № 1, 2, 3, 4, 5 и 10, съгласно одобрена схема № 1 от главния архитект на CO, модулни павилиони по типов проект:

Обособена позиция № 16 – Павилион № 1,6 кв. м
Начална месечна конкурсна цена – 20,00 лв./м2 за месец
Специфично конкурсно условие – за продажба на дребни пакетирани хранителни стоки.

Обособена позиция № 17 –Павилион № 2, 6 кв. м
Начална месечна конкурсна цена – 20,00 лв./м2 за месец
Специфично конкурсно условие – за продажба на дребни пакетирани нехранителни стоки.

Обособена позиция № 18 - Павилион № 3, 6 кв. м
Начална месечна конкурсна цена – 20,00 лв./м2 за месец
Специфично конкурсно условие – за продажба на дребни пакетирани хранителни стоки.

Обособена позиция № 19 – Павилион № 4, 6 кв. м
Начална месечна конкурсна цена – 20,00 лв./м2 за месец
Специфично конкурсно условие – за продажба на цветя.

Обособена позиция № 20 – Павилион № 5, 3 кв. м
Начална месечна конкурсна цена – 20,00 лв./м2 за месец
Специфично конкурсно условие – за продажба на дребни пакетирани нехранителни стоки.

Обособена позиция № 21 – Павилион № 10, 3 кв. м
Начална месечна конкурсна цена – 20,00 лв. /м2 за месец
Специфично конкурсно условие – за продажба на вестници и списания.

1.4. Общински терен – ПИ с идентификатор по КККР № 68134.4361.1, ж.к. “Люлин“, бул. “Добринова скала“, северно от кръстовище с ул. “Филиповско шосе“, кв. 20, на изток от бл. 464, кв. 4, м. ’’Люлин – разширение, запад”. Павилиони № 2 и № 5, съгласно одобрена схема № 12 ог главния архитект на CO, модулни павилиони по типов проект:

Обособена позиция № 22 – Павилион № 2, 6 кв. м
Начална месечна конкурсна цена – 20,00 лв./м2 за месец
Специфично конкурсно условие – за продажба на дребни пакетирани хранителни стоки.

Обособена позиция № 23 – Павилион № 5, 6 кв. м
Начална месечна конкурсна цена – 120,00 лв./м2 за месец
Специфично конкурсно условие – за продажба на дребни пакетирани хранителни стоки.

1.5. Общински терен – ПИ с идентификатор по КККР № 68134.4361.88, ж.к. ’’Люлин” – бул. ’’Захари Стоянов”, северозападно от кръстовище с ул. ”401”, кв. 6, м. ж.к. ”Люлин – 4. м.р.” на изток от бл. 421. Павилиони №№ 1, 2, 3, съгласно одобрена схема № 11 от главния архитект на CO, модулни павилиони по типов проект:

Обособена позиция № 24 – Павилион № 1, 3 кв. м
Начална месечна конкурсна цена – 30,00 лв./м2 за месец
Специфично конкурсно условие – за продажба на вестници и списания.

Обособена позиция № 25 – Павилион № 2, 3 кв. м
Начална месечна конкурсна цена – 30,00 лв./м2 за месец
Специфично конкурсно условие – за продажба на дребни пакетирани нехранителни стоки.

Обособена позиция № 26 – Павилион № 3, 3 кв. м
Начална месечна конкурсна цена – 30,00 лв./м2 за месец
Специфично конкурсно условие – за продажба на дребни пакетирани хранителни стоки.

1.6. Общински терен – ПИ с идентификатор по КККР № 68134.4361.167, ж.к. ’’Люлин”, бул. ”Райко Даскалов” пред бл. 519, кв. 11, м. ж.к. ”Люлин – 5. м.р.”. Павилиони №№ 13, 14, 15, 16  съгласно одобрена схема № 14 от главния архитект на CO, модулни павилиони по типов проект:

Обособена позиция № 27 – Павилион № 13, 6 кв. м
Начална месечна конкурсна цена – 20,00 лв./м2 за месец
Специфично конкурсно условие – за продажба на дребни пакетирани хранителни стоки.

Обособена позиция № 28 – Павилион № 14, 6 кв. м
Начална месечна конкурсна цена – 20,00 лв./м2 за месец
Специфично конкурсно условие – за продажба на цветя.

Обособена позиция № 29 – Павилион № 15, 6 кв. м
Начална месечна конкурсна цена – 20,00 лв./м2 за месец
Специфично конкурсно условие – за продажба на вестници и списания.

Обособена позиция № 30 – Павилион № 16, 6 кв. м
Начална месечна конкурсна цена – 20,00 лв./м2 за месец
Специфично конкурсно условие – за продажба на дребни пакетирани нехранителни стоки.

1.7. Общински терен – ПИ с идентификатор 68134.4361.135, ж.к. ’’Люлин” – бул. ’’Райко Даскалов”, северозападно от кръстовище с ул. ”Кап. Васил Данаджиев”, източно от бл. 515, северно от бл. 516, кв. 14, м. ж.к. “Люлин – 5. м.р.”. Павилиони №№ 1, 2, 3, 4 съгласно одобрена схема № 13 от главния архитект на СО, модулни павилиони по типов проект:

Обособена позиция № 31 – Павилион № 1, 6 кв. м
Начална месечна конкурсна цена – 20,00 лв./м2 за месец
Специфично конкурсно условие – за продажба на дребни пакетирани хранителни стоки.

Обособена позиция № 32 – Павилион № 2, 3 кв. м
Начална месечна конкурсна цена – 20.0 лв./м2 за месец
Специфично конкурсно условие – за продажба на вестници и списания.

Обособена позиция № 33 – Павилион № 3, 3 кв. м
Начална месечна конкурсна цена – 20,00 лв./м2 за месец
Специфично конкурсно условие – за продажба на дребни пакетирани нехранителни стоки.

Обособена позиция № 34 – Павилион № 4, 6 кв. м
Начална месечна конкурсна цена – 20,00 лв./м2 за месец
Специфично конкурсно условие – за продажба на цветя.

Място на закупуване на конкурсната документация – район „Люлин” , бул. "Захари Стоянов”, бл. 327, вх. Б, ет. 1 – каса.

Цена на конкурсната документация – 50 лв. с вкл. ДДС.

Срок на подаване на офертите, считано от 08:30 ч. на 12.09.2022 г. до 17:00 ч. на 10.10.2022 г. в „Център за административно обслужване“ на CO – район ,Люлин“.

Гаранция за участие в публично оповестения конкурс – 200 (двеста) лв. Внася се по банкова сметка на CO – район "Люлин“, описана в конкурсната документация.

Дата на провеждане на конкурса на 11.10.2022 г. от 10:00 ч. в отдел РКТД на CO – район ’’Люлин”.

В случай че в първоначално обявения срок не постъпят оферти или е постъпила само една оферта, срокът за подаване на оферти да бъде продължен с 15 дни.

Адрес и телефон на организатора: гр. София, бул. ”Захари Стоянов” № 15, отдел РКТД, тел. 02/9237 234/286/.