Назад

Район "Кремиковци" обявява конкурс за отдаване под наем на имот – частна общинска собственост, поземлен имот с площ от 1025 кв. м, находящ се в кв. „Ботунец“, ул. „Васил Левски“ № 2 със специфични условия за конкурса: за паркинг

 

СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН „КРЕМИКОВЦИ“

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

На основание чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 19, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Наредбата за общинската собственост, чл. 30, ал. 1 и чл. 31, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на Столичен общински съвет и чл. 44, ал. 1, т. 1 и т. 7 и ал. 2 от ЗМСМА, и във връзка Решение № 200/24.03.2022 г. на СОС и Заповед № СОА22-РД09-734/07.04.2022 г. на СО

 

ОБЯВЯВА КОНКУРС

За отдаване под наем на имот – частна общинска собственост, находящи се на територията на район „Кремиковци“, съгласно обявата публикувана на електронната страница на СО, в един национален ежедневник, както и на сградата на районната администрация, представляващ:

Поземлен имот с идентификатор 68134.8360.538 с площ от 1025 кв. м  по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-61/27.09.2010 г. на ИД на АГКК,  находящ се в кв. „Ботунец“, ул. „Васил Левски“ № 2, СО – район „Кремиковци“, АчОС № 3351/05.06.2019 г.

Специфични условия за конкурса: за паркинг.

Начална конкурсна месечна наемна цена: 846,00 лв./месец без ДДС.

 

ОБЩА ЗАБЕЛЕЖКА:

Върху наемната цена на обекта ще се начислява ДДС.
Цена на конкурсната документация: 60 лв. с ДДС.
Гаранция за участие в конкурса: 120 лв.
Място за закупуване на конкурсната документация: Център за административно и информационно обслужване – район „Кремиковци“, кв. „Ботунец“, п.к.1870, ул. „Челопешко шосе“ № 267, вх. Б, ет. 1, всеки работен ден от 28.04.2022 г. до 27.05.2022 г., включително от 8:30 до 17:00 часа.
Място и краен срок за подаване на офертите за участие (лично или чрез пълномощник): Център за административно и информационно обслужване – район „Кремиковци“, кв. „Ботунец“, п.к. 1870, ул. „Челопешко шосе“ № 267, вх. Б, ет. 1, всеки работен ден от 28.04.2022 г. до 27.05.2022 г., включително от 8:30 до 17:00 часа.
Място, дата и час за провеждане на конкурса: Район „Кремиковци“, кв. „Ботунец“, п.к. 1870, ул. „Челопешко шосе“ № 267, вх. Б, ет. 1, на 30.05.2022 г. от  10:00 часа.
Организатор на конкурса: СО – район „Кремиковци“, кв. „Ботунец“, п.к. 1870, ул. „Челопешко шосе“ № 267, тел. 02/994 52 61, e-mail:sokre@abv.bg

 

КМЕТ НА РАЙОН „КРЕМИКОВЦИ“:

                                                             /ЛИЛИЯ ДОНКОВА/