Назад

Район „Искър“ обявява конкурс за отдаване под наем за срок до 5 (пет) години или до предприемане на действия за реализиране на ПУП на недвижим имот – публична общинска собственост, с предназначение – временен открит паркинг


 
 
СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН “ИСКЪР”

 

обявява конкурс за отдаване под наем за срок до 5 (пет) години или до предприемане на действия за реализиране на подробния устройствен план на недвижим имот – публична общинска собственост, който ще се проведе на 04.05.2022 г. от 11:00 ч. в сградата на район „Искър“, с административен адрес: бул. „Кръстю Пастухов” № 18

 

ПИ с идентификатор 68134.1506.2115, с площ от 58 кв. м., по КККР, находящ се в неизградено трасе на бул. „Копенхаген”, между о.т.22 и о.т.21 по ПР м. „Комуникационна връзка” между ж.к. „Дружба 1ч.” и ж.к. „Дружба 2ч.”, АОС 1936/27.10.2016 г.,  с предназначение „временен открит паркинг“.

Началната месечна конкурсна цена е опредеделена от сертифициран оценител, сключил Рамков договор със Столична община, съгласно Наредбата за цените при сделки с недвижими имоти на СО – 104,00 лв (сто и четири лева) без ДДС или 1,80 лв/кв. м (един лев и осемдесет стотинки) без ДДС.

Документите за участие в конкурса могат да се закупят от 01.04.2022 г. до 03.05.2022 г. в деловодство на район “Искър”.

Цена на конкурсната документация – 150,00 лв. (сто и петдесет лева) с ДДС.

Гаранция за участие в конкурса – 150,00 лв. (сто и петдесет лева) с ДДС.

Оглед на обекта – всеки делничен ден  от 09:00 ч. до 12:30 ч. до 03.05.2022 г., като огледът се заявява 1 работен ден по-рано пред Бл. Стоянов.

Краен срок за подаване на документи – до 16:00 ч. на 03.05.2022 г.

За допълнителна информация: тел. 979 07 03 / 979 07 12.

Район „Искър”, бул. „Кр. Пастухов” 18.