Назад

Район „Илинден“ обявява конкурсна процедура за отдаване под наем на застроен поземлен имот с идентификатор 68134.1200.65, с площ 9086 кв. м, заедно с построена в поземления имот сграда с идентификатор 68134.1200.65.6 на 4 (четири) етажа

                                                                      

ОБЯВА ЗА КОНКУРС

Столична община – район „Илинден“, в изпълнение на Решение № 140/10.03.2022 г. на СОС и Заповед № СОА22-РД09-715/04.04.2022 г. на кмета на Столична община обявява конкурсна процедура за отдаване под наем на: "Застроен поземлен имот с идентификатор 68134.1200.65, с площ  9086 кв. м, заедно с построена в поземления имот сграда с идентификатор 68134.1200.65.6 на 4 (четири) етажа, със застроена площ 1052 (хиляда и петдесет и два) по КККР на гр. София, с начин на трайно ползване: за обект комплекс на образование, представляващ УПИ ІV от кв. 15, м. „НПЗ Захарна фабрика“ – 2001 г., за срок от 10 години с предназначение – за образователна дейност на частни училища и детски градини, открити и лицензирани по Закона за предучилищното и училищно образование, с административен адрес: район „Илинден“, кв. „Захарна фабрика, ул. „Билянини извори” № 7, АпОС № 33/30.03.2021 г.

Допълнително конкурсно условие: Всички неотложни основни ремонти с цел възстановяване на терена и сградата са за сметка на Наемателя.

Начална конкурсна месечна наемна цена: 4267,00 лв. (без ДДС).

Гаранция за участие в размер на  300,00 лв.

Място и краен срок за закупуване на документацията –  до 14:00 ч. на 27.05.2022 г. от район „Илинден”, кв. „Захарна фабрика”, ул. „Билянини извори” № 10, бл. 51А служба ЦАО – фронтофис.

Краен срок за подаване на офертите – до 17:00 ч. на 27.05.2022 г. включително в служба ЦАО на район „Илинден”, гр. София, кв. „Захарна фабрика”, бл. 51А.

Провеждане на конкурса на 30.05.2022 г. от 14:00 ч., стая 300, ет. 3 в сградата на район „Илинден”, гр. София, кв. „Захарна фабрика”, бл. 51А.

Цена на книжата – 50,00 лв.  (без ДДС).

Информация на тел. 02/439 73 47.