Назад

Район „Илинден“ обявява конкурсна процедура за отдаване под наем на части от имот – терен публична общинска собственост, с площ от 170,00 кв. м, за разполагане на павилион с модулна конструкция


ОБЯВА


CO – район „Илинден“, в изпълнение на Решение № 519/07.07.2022 г. на СОС и Заповед № СОА22-РД09-1300/29.07.2022 г. на кмета на Столична община, обявява конкурсна процедура за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на части от имот – терен публична общинска собственост, с площ от 170,00 кв. м, за разполагане на павилион с модулна конструкция по схема № 19, м. ж.к. "Разсадника" – "Бежанци“, квартал 35, УПИ III, съгласно ЗРП, на територията на СО – район „Илинден“. Идентификатор 68134.1203.918.

Специфично конкурсно условие – търговска дейност. АОС № 15/14.07.2020 г.

Начална конкурсна месечна наемна цена: 551,00 лв., (без ДДС).

Гаранция за участие в размер на 1000,00 лв.

Място и краен срок за закупуване на документацията: до 14:00 ч. на 21.10.2022 г. от район „Илинден”, кв. „Захарна фабрика”, ул. „Билянини извори” № 10, бл. 51А, Център за административно обслужване – фронтофис.

Краен срок за подаване на офертите: до 17:00 ч. на 21.10.2022 г. включително в Център за административно обслужване на район „Илинден”, гр. София, кв. „Захарна фабрика” бл. 51А.

Провеждане на конкурса на 24.10.2022 г. от 14:00 ч., стая 300, ет. 3 в сградата на район „Илинден”, гр. София, кв. „Захарна фабрика” бл. 51 А.

Цена на книжата – 50,00 лв. (без ДДС).

Информация на тел. 02/439 73 42.