Обратно Столична община обявява конкурс № 12-СО-2022 г. за учредяване право на строеж, възмездно и безсрочно, върху недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в гр. София, Район "Възраждане", ул. "Осогово" № 33

 

 

ОБЯВА ЗА ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН КОНКУРС

 

На основание чл. 37, ал. 1 и ал. 2 от ЗОС, чл. 56, ал. 1, ал. 3 и ал. 4 от Наредбата за общинска собственост, чл. 1, т. 6, чл. 4, ал. 4 и ал. 6, чл. 34, ал. 1 във връзка с чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на СОС, в изпълнение на влязло в сила Решение № 22 по Протокол № 26, т. 22 от 14.01.2021 г., изменено с Решение № 415 по Протокол № 57, т. 28 от 09.06.2022 г. на Столичен общински съвет, Столична община открива публично оповестен конкурс № 12-СО-2022 г. за учредяване право на строеж, възмездно и безсрочно, върху недвижим имот, частна общинска собственост, при следните условия:

1. Предмет на конкурса:

Предмет на настоящия конкурс е учредяване на право на строеж, възмездно и безсрочно, върху недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в гр. София, Район „Възраждане“, ул. „Осогово“ № 33, актуван с Акт за частна общинска собственост № 1628 от 19.06.2020 г., вписан в служба по вписванията с вх. рег. № 51554, акт № 193, том CXXIII, дело № 39324/2020 г., пм.п. 691427, с идентификатор 68134.305.386 и площ 414,00 кв. м, за който със Заповед № РД-09-50-809/16.06.2008 г. на главния архитект на София е отреден УПИ III-за жс, магазини и пг, кв. 218, м. „Западно направление” за изграждане на седеметажна жилищна сграда с магазини в партера, изградена на свързано застрояване със сградите в съседните от север и юг, съответно УПИ VIII-21 и УПИ V-17,18, за офиси, магазини и пг-кв. 218, м. „Западно направление“, разгъната застроена площ не по-малко 2 516,80 кв. м (надземно) и не по-малко 414,00 кв. м (сутерен), съгласно действащия ПУП и ОУП на СО и след влизане в сила на Заповед № РА50-694/04.10.2021 г. на гл. арх. на СО за одобряване на ПУПИПР, ИПЗ и РУП.

2. Условия на конкурса:
2.1. Спечелилият конкурса участник сключва с кмета на Столична община договор за учредяване на възмездно право на строеж след влизане в законна сила на Заповед № РА50-694/04.10.2021 г. на главния архитект на СО за одобряване на ИПР, ИПЗ и РУП.
2.2. Заплащането на цената на правото за строеж да се извърши чрез предоставяне  в собственост на СО на обезщетение с равностойни самостоятелни обекти (жилища и прилежащи към тях паркоместа и/или  гаражи) в новопостроената жилищна сграда УПИ III-за жс, магазини и пг, кв. 218, м. „Западно направление”, съгласно одобрен архитектурен проект и след влизане в сила на Заповед № РА50-694/04.10.2021 г. на гл. арх. на СО за одобряване на ПУП ИПР, ИПЗ и РУП, с обща площ на обектите съобразно достигнатия в конкурса процент обезщетение, но не по-малко от 654,37 кв. м надземна площ и не по-малко от 107,64 кв. м подземна площ) и на база пазарна оценка, определена от сертифициран оценител в размер на 713 614 лева без ДДС и чиято пазарна стойност да не е по-ниска от данъчната, съгласно взето Решение № 22 от 14.01.2021 г.  на Столичен общински съвет.
2.3. Срокът за завършване на строителсвото до акт 15 на обекта по т. 1 от влизане в сила Разрешение за строеж и обр. 2,  да не е повече от 3 (три) години.
2.4. Владеенето на обектите в обезщетение да се предаде след издаване на Акт за въвеждане в експлоатация/Разрешение на ползване на сградата. Обектите да са изпълнени, съгласно техническото задание и одобрения инвестиционен проект.
2.5. Участниците в конкурса следва да изготвят идеен проект и площообразуване при спазване на техническото задание и визата за проектиране, издадена след влизане в сила на Заповед № РА50-694/04.10.2021 г. на гл. арх. на СО за одобряване на ПУП ИПР, ИПЗ и РУП.
2.6. Проектирането и строителството, включително всички административни и данъчни разходи, да се извършват изцяло за сметка на спечелилия конкурса участник/Приемател.
2.7. Строително-монтажните работи да се извършат с висококачествени материали и при използване на съвременни технологични решения.
2.8. Суперфициарът за своя сметка да изготви и съгласува проектна документация и площообразуване на база визата за проектиране и предоставените изходни данни.
2.9. Суперфициарът се задължава да изготви и предостави за съгласуване инвестиционен проект, включващ технически проект по всички части, посочени в заданието за проектиране, в пет оригинални екземпляра на хартиен носител и в един екземпляр на електронен носител (чертежи, текстова част в .doc и количествени и количествено-стойностни сметки в .xls формат), в срок до 7 (седем) месеца, считано от датата на сключване на договора за учредяване правото на строеж и предоставяне на всички необходими документи за проектирането от СО.

Забележка: В предложения срок не се включва разглеждането на проектите от компетентната администрация.

2.10. Суперфициарът за своя сметка да построи сградата съгласно одобрения инвестиционен проект.

Забележка: В случай че на невъзможност някой от самостоятелните обекти да се проектира с площта, съобразно достигнатия в конкурса процент обезщетение, разликата до 5 кв. м е за сметка на ПРИЕМАТЕЛЯ.

3. Гаранцията за участие в публично оповестения конкурс е в размер на 25 000 (двадесет и пет хиляди) лева.

Гаранцията за участие се превежда на Столична община, дирекция „Финанси”, по сметка IBAN: BG72SOMB91303333008301, BIC: SOMBBGSF в Общинска банка, клон „Врабча”. В банковото бордеро задължително се записва номерът на конкурса 12-СО-2022.

4. Място за получаване на конкурсната документация – дирекция „Обществени поръчки и концесии” – ул. „Париж” 3, партерен етаж, стая 4, след представяне на фактура за внесена сума за закупена документация.

5. Конкурсните книжа, на стойност 10 лв. без ДДС, ще се продават до 07.09.2022 г. от 10:00 до 12:00 часа и от 14:00 до 16:00 часа, в последния ден от месеца от 10:00 до 12:00 часа на ул.  „Париж“ 3, партер, стая 4, след заплащането им в стая 204 на същия адрес.

6. Срок за подаване на оферти – до 07.09.2022 г. до 17:00 часа.

7. Публично оповестеният конкурс ще се проведе на 08.09.2022 г. от 14:00 часа на ул. „Париж” № 3, зала 109.