Назад

„Топлофикация София“ ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на активи, собственост на Дружеството – терен, част от поземлен имот – за топлоенергийно производство, на входа на ТР „София”

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ИМОТ, СОБСТВЕНОСТ НА „ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ“ ЕАД

 

„Топлофикация  София“ ЕАД – гр. София, ул. „Ястребец“ № 23 Б на основание Наредбата за реда за учредяване и упражняване правата на общината в публични предприятия и търговки дружества с общинско участие в капитала и Решение на УС на „Топлофикация София“ ЕАД по т. 11 от Протокол № 19/14.04.2022 г., обявява конкурс за отдаване под наем на активи, собственост на Дружеството:

 

Терен, част от поземлен имот с идентификатор 68134.511.1458 – за топлоенергийно производство, на входа на ТР „София”

1. Местонахождение: гр. София, район „Сердика“, ул. „История Славянобългарска” № 6 (бивша ул. „202”), на територията на ТР „София”;

2. Състояние: върху терена е изградено помещение (павилион)*, с идентификатор 68134.511.1458.94;

3. Площ: 80,00 кв. м

*Забележка: Обект на конкурса е отдаване под наем само на терен с площ 80,00 кв. м, част от поземлен имот – за топлоенергийно производство без помещението (павилион), което е изградено върху терена.

Начална месечна наемна цена:

600,00 лв./месец (шестстотин лв./месец) без ДДС.

Консумативните разходи се заплащат извън наемната цена и са за сметка на наемателя.

Срок за отдаване под наем:

35 (тридесет и пет) месеца.

Закупуване на  конкурсната документация:

Документацията се получава в сградата на ул. „Ястребец“ № 23 Б, стая 17, всеки работен ден от 10:00 до 12:00 ч. и от 14:00 до 16:00 ч. до 10.05.2022 г., срещу представен документ за платената цена в размер на 20,00 лв. (двадесет) лева без ДДС, заплатена по банков път по сметката на „Топлофикация София“ ЕАД в лева в „Общинска банка“ АД, IBAN: BG48SOMB 91301011253302, BIC: SOMBBGSF.

За въпроси и допълнителна информация на тел.: 02/9033220.

Краен срок и място за приемане на предложенията:

до 17:00 ч. на 10.05.2022 г. в деловодството на „Топлофикация София“ ЕАД, ул. „Ястребец“ № 23 Б, информационен блок, гише № 1 и/или 2.

Гаранционната вноска за участие в конкурса (депозит):

45,00 лв. (четиридесет и пет лева), която трябва да бъде представена под формата на парична сума, платима по сметка на „Топлофикация София“ ЕАД в лева в „Общинска банка“ АД,  IBAN: BG48SOMB 91301011253302, BIC: SOMBBGSF

Оглед на обекта:

Всеки работен ден от 9:00 до 11:00 ч. и от 14:00 до 16:00 ч. в срок до 10.05.2022 г. след заявка на  телефон 02/8131313.

Разглеждане и оценяване на предложенията: на 12.05.2022 г. в 09:30 ч. в Централното управление на „Топлофикация София“ ЕАД – ул. „Ястребец“ № 23 Б.

Пълният текст на обявата е публикуван на сайта на Дружеството www.toplo.bg