Назад

„Столичен автотранспорт” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на: „Свободна площ от 375 кв. м на партерния етаж в административната сграда на АП „Дружба“ за търговска дейност – производство на хранителни изделия“

 

„Столичен автотранспорт” ЕАД, гр. София, ул. „Житница” № 21, на основание чл. 12, ал. 1 и чл. 17, ал. 3, във вр. с ал. 1 от Наредба за реда за учредяване на търговски дружества и упражняване на правата на собственост на общината в търговските дружества на СОС и т. 5 от Решение № 1 по Протокол № 96 от 21.09.2022 год. на Съвета на директорите на „Столичен автотранспорт” ЕАД, обявява конкурс за отдаване под наем на: „Свободна площ от  375 кв. м на партерния етаж в административната сграда на АП „Дружба“ за търговска дейност – производство на хранителни изделия“.

Началната месечна наемна цена е 825 лв. без ДДС.
Депозит за участие – 420 лв., вносим в брой в касата на Управление  – гр. София, ул. „Житница” № 21 – административна сграда, IIІ етаж до 17.10.2022 год. – 16:00 часа.

Условията и процедурата за провеждане на конкурса са описани в утвърдена конкурсна документация.

До участие в конкурса се допускат лица, които са търговци по смисъла на Търговския закон, представили изискуемите съгласно конкурсна документация документи.

Документацията за участие се получава в деловодството на Управление – гр. София, ул. „Житница” № 21 – административна сграда, IIІ етаж срещу фактура за закупуването ѝ, в работни дни до 17.10.2022 год. от 9:00 ч. до 16:00 ч.

Цената на документацията е 42 лева с включен ДДС, платима в касата на Управлението.

Оглед на обекта може да се извършва всеки работен ден от 10:00 ч. до 16:00 ч. до 17.10.2022 год. включително, след представяне на фактура за закупена документация и предварителна заявка.

Предложения за участие се приемат в деловодството на Управлението до 17.10.2022 год. – 16:00 ч.

Конкурсът е неприсъствен и ще се проведе на 18.10.2022 г., 09:30 ч. в заседателната зала на „Столичен автотранспорт” ЕАД – Управление – гр. София, ул. „Житница” № 21 – административна сграда, ІII етаж.

За допълнителна информация и контакти: тел. 02/973-28-09; 02/955-41-34.